Regulamin

„Przez metry po kilometry
cykl biegów dla dzieci i młodzieży”
18.09.2022 r.

 

I. CELE I ZAŁOŻENIA BIEGU
1. Promowanie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
2. Popularyzacja biegania oraz lekkiej atletyki jako najprostszej formy aktywności fizycznej.
3. Promowanie wolontariatu sportowego oraz rozwijanie poprzez sport aktywnej postawy obywatelskiej.
4. Propagowanie zdrowego trybu życia.
5. Promocja miasta Lublin.

II. ORGANIZATORZY
1. Organizatorem biegów jest Fundacja Rozwoju Sportu w Lublinie, z siedzibą w Lublinie przy
ul. Montażowej 16, 20 –214 Lublin.

III. TERMIN I PROGRAM BIEGÓW
1. Bieg odbędzie się 18 września 2022 r. (niedziela) w Lublinie bez względu na pogodę.
2. Meta będzie znajdować się w pobliżu Mani Skakania (ul. Krochmalna 13i, Lublin). Linia startów na poszczególne dystanse będzie znajdować się w stosownej odległości od mety. Szczegółowa trasa biegów zostanie opublikowana na stronie internetowej www.maraton.lublin.eu w zakładce „Przez metry po kilometry”.
3. Program zawodów:
1.1. godz.: 11:00 bieg dziewcząt na dystansie 50m (rocznik 2019 i młodsze)
1.2. godz.: 11:05 bieg chłopców na dystansie 50m (rocznik 2019 i młodsze)
1.3. godz.: 11:10 bieg dziewcząt na dystansie 50m (rocznik 2017 i 2018
1.4. godz.: 11:15 bieg chłopców na dystansie 50m (rocznik 2017 i 2018
1.5. godz.: 11:20 bieg dziewcząt na dystansie 100m (rocznik 2016)
1.6. godz.: 11:25 bieg chłopców na dystansie 100m (rocznik 2016)
1.7. godz.: 11:30bieg dziewcząt na dystansie 100m (rocznik 2015)
1.8. godz.: 11:35 bieg chłopców na dystansie 100m (rocznik 2015)
1.9. godz.: 11:40 bieg dziewcząt na dystansie 200m (rocznik 2013 i 2014)
1.10. godz.: 11:45 bieg chłopców na dystansie 200m (rocznik 2013 i 2014)
1.11. godz.: 11:50 bieg dziewcząt na dystansie 300m (rocznik 2011 i 2012)
1.12. godz.: 11:55 bieg chłopców na dystansie 300m (rocznik 2011 i 2012)
1.13. godz.: 12:00 bieg dziewcząt i chłopców na dystansie 600m (rocznik 2009 i 2010)
1.14. godz.: 12:05 bieg dziewcząt i chłopców na dystansie 1000m (rocznik 2007 i 2008)
4. W celu zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom biegów rodzice biegnący z dzieckiem wypuszczani będę minutę po starcie.
5. Na trasie nie mogą przebywać osoby bez numeru startowego z wyjątkiem osób pełniących funkcje organizacyjne oraz osób opisanych w punkcie III.4.. Osoby naruszające niniejszy zakaz mogą zostać usunięte z trasy biegu przez odpowiednie służby.
6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany trasy biegu w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od niego przeprowadzenie zawodów na zaproponowanej trasie nie będzie możliwe.

IV. ZASADY UCZESTNICTWA
1. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do startu jest obecność rodzica lub opiekuna w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów oraz podpisanie Oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu lub okazanie oryginału ważnego zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań do udziału w biegu. Rodzic lub opiekun zawodnika powinien zgłosić się z dowodem osobistym, gdyż konieczna będzie weryfikacja jego numeru PESEL.
2. W przypadku kiedy zgłoszenie następuje na liście zbiorczej (dotyczy grup szkolnych), konieczne jest aby lista była podpisana przez dyrektora placówki.
3. Każdy zawodnik startujący w biegu musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów.
4. Harmonogram pracy Biura Zawodów zostanie podana na stronie www.maraton.lublin.eu w zakładce Przez metry po kilometry
Uwaga! W dniu biegu rejestracja zawodników odbywa się do 30 minut przed startem poszczególnych biegów. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wyczerpania się limitu zgłoszeń.
5. Po otrzymaniu pakietu startowego każdy z uczestników będzie miał możliwość sprawdzenia poprawności danych zakodowanych w chipie.
6. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia na koszulce numeru startowego z przodu na wysokości klatki piersiowej.
7. Wszyscy uczestnicy biegu są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia Organizatora.
8. Wszystkie osoby uczestniczące w biegu zobowiązane są do przestrzegania zasad określonych przez służby porządkowe i organizatorów. Zawodnicy biec mogą jedynie w zakresie wydzielonego pasa ruchu oraz zobowiązani są zachować szczególną ostrożność w miejscach, gdzie bieg krzyżuje się z ruchem pieszych.
9. Decyzje obsługi medycznej co do możliwości kontynuacji biegu przez zawodnika są ostateczne
i nieodwołalne.
10. Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie NNW.

V. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia do biegu będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny w serwisie Pokochaj Bieganie w Lublinie (frslublin.pl). Rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest założyć indywidulane konto za pośrednictwem którego będzie mógł zgłosić dziecko do udziału w zawodach.
2. Udział w biegu jest bezpłatny.
3. Limit zgłoszeń wynosi 500 osób. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wyczerpania się limitu zgłoszeń.
4. Zgłoszenia on-line (e-zgłoszenia) będą przyjmowane do dnia 14 września 2022 r. (środa) do godziny 23:59. Po tym terminie zgłoszenie będzie możliwe jedynie w Biurze Zawodów. Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 minut przed poszczególnymi biegami, pod warunkiem że limit miejsc nie zostanie wyczerpany.
5. Niedopuszczalne jest samowolne oddanie swojego pakietu startowego innej osobie jak również udział w zawodach bez weryfikacji w biurze zawodów (z numerem startowym innej osoby).
6. W ramach pakietu startowego każdy uczestnik biegu otrzymuje:
• numer startowy wraz z czterema agrafkami;
• zwrotny chip;
• pamiątkowy medal na mecie.

VI. KLASYFIKACJA
1. W zawodach prowadzone będą klasyfikacje dla każdego biegu osobno, z podziałek na kategorię dziewcząt i kategorię chłopców.
2. Warunkiem sklasyfikowania uczestnika jest zarejestrowanie przypisanego do zawodnika chipa na punkcie pomiaru czasu zlokalizowanego na mecie.
3. Warunkiem zarejestrowania przypisanego do zawodnika chipa na punkcie pomiaru czasu jest jego poprawne założenie przy bucie. Za poprawnie założony uznaje się chip, którego boczna ściana ułożona jest równolegle do podłoża (zgodnie ze wzorem przedstawionym na kopercie, w której znajduje się chip). Nie umieszczenie chipa przy bucie, w szczególności przyczepienie na wysokości talii, schowanie w kieszeni, nie gwarantuje zarejestrowania zawodnika na danym punkcie pomiaru czasu i sklasyfikowania uczestnika biegu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie zarejestrowanie zawodnika na punkcie pomiaru czasu z powodu źle założonego chipa.
4. O ostatecznej kolejności miejsc 1-3 decyduje sędzia zawodów.
5. Chip pomiaru czasu należy zwrócić w stanie nienaruszonym po ukończeniu biegu w miejscu specjalnie do tego wyznaczonym w strefie mety.

VII. NAGRODY
1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg otrzymają na mecie pamiątkowe medale.
2. Zdobywcy miejsc I-III w każdym biegu dodatkowo otrzymają puchary.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych nagród w wybranych przez siebie klasyfikacjach.

VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z biegiem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Fundacji Rozwoju Sportu w Lublinie, 20-214 Lublin, ul. Montażowa 16, z dopiskiem „Przez metry po kilometry”, w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od daty przeprowadzenia biegu – bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).
2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego wyżej nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacje dotyczące biegu Organizator rozpatrywać będzie w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania.
4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących biegu będzie ostateczna.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich uczestników biegu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
4. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydolność fizyczną oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed, jak i podczas biegu pod groźbą wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik naruszył powyższa zakaz, Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.
5. Przez przekazanie do Organizatora prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie, kierując korespondencję na adres Organizatora.
6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.
7. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu na wysokości klatki piersiowej pod rygorem dyskwalifikacji.
8. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów sanitarnych przeciwdziałających rozprzestrzenianiu się epidemi SARS-CoV-2 i dostosowaniu się wszelkim poleceniom ze strony obsługi biegu dot. ich przestrzegania.
9. W związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się epidemii SARS-CoV-2 każdy z uczestników biegu zobowiązany jest podpisać oświadczenie o stanie zdrowia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do regulaminu.
10. W związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się epidemii SARS-CoV-2 każdy z uczestników biegu w czasie poruszania się w „Miasteczku biegowym” oraz w czasie startu biegu. zobowiązany: zachowanie dystansu od innych uczestników i osób na odległość minimum 1,5 m w czasie poruszania się w „Miasteczku biegowym” oraz w czasie startu biegu, a jeśli dystans nie może być zachowany zobowiązany jest posiadać zasłonięte usta i nos.
11. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
12. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
13. Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej www.maraton.lublin.eu, w serwisie Pokochaj Bieganie w Lublinie (frslublin.pl/wyniki) oraz przekazane do informacji mediów.
14. Dyplom za ukończenie biegu będzie dostępny do pobrania na stronie www.maraton.lublin.eu.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy bez podawania przyczyn. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
16. Protesty dotyczące kwestii, które mogą mieć bezpośredni wpływ na wyniki klasyfikacji zawodników należy składać w formie pisemnej w Biurze Zawodów do godziny 20:00 w dniu biegu.
17. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

Partnerzy Strategiczni:

Organizator:

Serwis korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.