Regulamin

Trzecia Dycha do Maratonu

bieg na dystansie 10 km

8/9.02.2020 r.

 

I. CELE I ZAŁOŻENIA BIEGU

Bieg jest trzecią imprezą z cyklu zawodów rozgrywanych pod hasłem „Cztery Dychy do Maratonu”. Stanowi element programu mającego na celu pomoc mieszkańcom Lublina i okolic w przygotowaniu się do 8. Maratonu Lubelskiego. Pozostałe cele biegu to:

1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.

2.  Promocja pozytywnego wpływu aktywności fizycznej na zdrowie i jakość życia.

3. Promocja miasta Lublin jako miejsca przyjaznego dla ludzi aktywnych.

4. Promocja 8. Maratonu Lubelskiego.

5. Promowanie wolontariatu sportowego oraz rozwijanie poprzez sport aktywnej postawy obywatelskiej.

 

II. ORGANIZATORZY

1. Organizatorem biegu jest Fundacja Rozwoju Sportu w Lublinie, z siedzibą w Lublinie przy ul. Montażowej 16, 20 –214 Lublin.

2. Partnerem technicznym biegu jest Lubelskie Stowarzyszenie Biegowe z siedzibą w Lublinie przy ul. Początkowej 7, 20-805 Lublin.

 

III. TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg odbędzie się w nocy z 8 na 9 lutego 2020  r. (niedziela) w Lublinie bez względu na pogodę.

2. Bieg rozpocznie się o godzinie 22:30.

3. Szczegółowa trasa biegu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.maraton.lublin.eu w zakładce „Cztery Dychy do Maratonu” po zakończeniu procesu uzgadniania jej przebiegu z odpowiednimi służbami.

4. Długość trasy wynosi 10 km. Trasa będzie posiadać atest PZLA.

5. Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 80 min. Osoby, które po upływie 40 minut od strzału startera nie przekroczą punktu kontrolnego na półmetku trasy lub nie osiągnął linii mety po 80 minutach od strzału startera zobowiązane są przerwać bieg i zejścia z trasy. Kontynuowanie biegu w momencie zaistnienia w/w przypadków może stanowić podstawę do ukarania zawodnika przez służby porządkowe mandatem za łamanie przepisów o ruchu drogowym.

6. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi co 1 kilometr i będzie prowadziła drogami asfaltowymi lub ścieżkami rowerowymi.

7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany trasy biegu w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od niego przeprowadzenie zawodów na zaproponowanej trasie nie będzie możliwe.

8. Na trasie nie mogą przebywać osoby bez numeru startowego z wyjątkiem osób pełniących funkcje organizacyjne. Osoby naruszające niniejszy zakaz mogą zostać usunięte z trasy biegu przez odpowiednie służby.

9. Na starcie zawodnik powinien ustawić się w odpowiedniej do swoich możliwości strefy czasowej wyznaczonej przez organizatora biegu.

10. Na trasie biegu (w okolicy 5 km) zostanie zlokalizowany punkt z wodą oraz kontrolny punkt pomiaru czasu.

 

IV. ZASADY UCZESTNICTWA

1. W biegu może wziąć udział osoba, która najpóźniej w dniu rozgrywania imprezy ukończyła 16 lat.

2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w biegu wyłącznie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. Warunkiem dopuszczenia zawodnika niepełnoletniego do startu jest obecność rodzica lub opiekuna w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów oraz podpisanie Oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu lub okazanie oryginału ważnego zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań do pokonania dystansu 10 km. Rodzic lub opiekun zawodnika powinien zgłosić się z dowodem osobistym, gdyż konieczna będzie weryfikacja jego numeru PESEL.

3. Każdy zawodnik startujący w biegu musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów. Warunkiem weryfikacji i wydania pakietu startowego jest okazanie ważnego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość i datę urodzenia.

4. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie Oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w Biurze Zawodów (BZ) albo przedstawienie podczas weryfikacji zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu oraz stosowanie się do wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

5. Organizator dopuszcza możliwość odbioru pakietu startowego uczestnika przez osobę trzecią. Warunkiem odbioru jest przedstawienie (1) pisemnego upoważnienia dla wskazanej osoby, (2) kserokopii pierwszej strony dowodu osobistego uczestnika biegu oraz (3) własnoręcznie podpisanego przez uczestnika Oświadczenia o braku przeciwwskazań do udziału w biegu (wzór takiego oświadczenia można pobrać z strony www.maraton.lublin.eu). Upoważnienie powinno zawierać: (1) dane dokumentu tożsamości osoby upoważnionej, (2) oświadczenie zawodnika o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w biegu (3) zgodę na podpisanie przez upoważnioną osobę oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem biegu oraz (4) zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z przeprowadzeniem zawodów.

6. Biuro Zawodów (BZ), będzie czynne w następujących dniach i godzinach:

- 7 lutego 2020 r. (piątek) w godzinach 14:00–18:45 w Sklepie Biegacza w Lublinie (ul. Północna 6),

- 8 lutego 2020 r. (sobota) w godzinach 11:00–22:00 w pobliżu strefy start/meta.

Uwaga! W dniu 8 lutego 2020 (sobota) weryfikacja zawodników i odbiór pakietów możliwy będzie tylko do godz. 22:00. W dniu biegu zapisy na bieg będą prowadzone do godziny. 18:00! lub do wyczerpania się limitu zgłoszeń.

7. Po otrzymaniu pakietu startowego, każdy z uczestników będzie miał możliwość sprawdzenia poprawności danych zakodowanych w chipie.

8. Wszyscy uczestnicy biegu są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia Organizatora.

9. Wszystkie osoby uczestniczące w biegu zobowiązane są do przestrzegania na drogach publicznych zasad określonych przez służby porządkowe i organizatorów. Zawodnicy biec mogą jedynie w zakresie wydzielonego pasa ruchu oraz zobowiązani są zachować szczególną ostrożność w miejscach, gdzie bieg krzyżuje się z ruchem pojazdów.

10. Decyzje obsługi medycznej co do możliwości kontynuacji biegu przez zawodnika są ostateczne i nieodwołalne.

11. Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie NNW.

 

V. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

1. Zgłoszenia do biegu będą przyjmowane za pośrednictwem serwisu Pokochaj Bieganie w Lublinie (www.frslublin.pl). W celu zapisania się na bieg niezbędne jest założenie indywidualnego konta, a następnie dokonanie rejestracji na bieg.

2. Zgłoszenia on-line (e-zgłoszenia) będą przyjmowane do dnia 4 lutego 2020 r. (wtorek) do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc. Po tym terminie zgłoszenie będzie możliwe jedynie w Biurze Zawodów w dniach 7 – 8 lutego 2020 (piątek-sobota), w każdym wypadku do wyczerpania się limitu zgłoszeń.

3. Osoby, które do 30 stycznia 2020 r. (czwartek) znajdą się na liście startowej z przydzielonym numerem otrzymają spersonalizowany numer startowy.

4. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego (w formie e-zgłoszenia lub wypełnionego ręcznie w BZ) i podpisanego Oświadczenia oraz uiszczenie opłaty startowej (z wyjątkiem osób zwolnionych z opłaty startowej). Wypełnienie zgłoszenie przez Internet niezakończone przelewem nie gwarantuje uczestnictwa w zawodach w razie wyczerpania się limitu miejsc.

5. Limit uczestników biegu wynosi 1000 osób. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń.

6. W zależności od terminu wpłaty, opłata startowa za udział w biegu „Trzecia Dycha do Maratonu” wynosi:

I termin: do 12 stycznia 2020 r. (niedziela) – 40 złotych;

II termin: od 13 stycznia 2020 r. (poniedziałek) do 4 lutego 2020 r. (wtorek) lub do wyczerpania limitu miejsc – 50 złotych;

III termin: od 7 do 8 lutego 2020 r. (piątek–sobota) – 60 złotych (w tym terminie opłaty będą przyjmowane jedynie gotówką w Biurze Zawodów pod warunkiem, że limit zgłoszeń nie zostanie wyczerpany w okresie zapisów internetowych).

Opłata startowa zawiera podatek VAT.

W dniu 8 lutego 2020 r. zapisy i opłaty za udział w biegu będą przyjmowane do godz.: 18:00! Lub do wyczerpania limitu zgłoszeń.

7. Opłatę należy uiścić w trakcie wypełniania e-zgłoszenia w trybie on-line z wykorzystaniem przycisku „ZAPŁAĆ ZA START” (zalecane) lub przelewem na konto Fundacji Rozwoju Sportu w Lublinie:

Alior Bank  Alior nr konta 88 2490 0005 0000 4600 2926 9271

(!!!) Tytuł przelewu: Opłata startowa Trzecia Dycha 2020, imię i nazwisko uczestnika, rok urodzenia.

8. Każdy uczestnik jest zobowiązany do wniesienia opłaty startowej w ciągu 7 dni od momentu dokonania e-zgłoszenia jedną z wybranych dróg elektronicznych (nie później niż do 4 lutego 2020 r. (wtorek) do godz. 23:59) lub gotówką Biurze Zawodów (w dniach 7-8 lutego 2020).

9. Nieodebranie pakietu startowego do godziny 22:00 w dniu zawodów równoznaczne jest z rezygnacją z biegu.

10. Dowodem poprawnego zaksięgowania opłaty startowej jest pojawienie się numeru startowego przy nazwisku zawodnika na liście startowej. W zależności od wybranej formy płatności księgowanie opłaty startowej może trwać do 3 dni roboczych. Zawodnik, który prawidłowo wypełnił zgłoszenie i uiścił opłatę startową, a nie otrzymał numeru startowego zobowiązany jest skontaktować się z Organizatorem drogą e-mail na adres: info@maraton.lublin.eu .

11. Osoby, które wniosą opłatę startową przez Internet dnia 4 lutego 2020 r. (wtorek) są zobowiązane posiadać przy sobie potwierdzenie wniesienia opłaty do okazania podczas weryfikacji w Biurze Zawodów.

12. Osoby, które chciałaby otrzymać fakturę VAT za uiszczoną opłatę startową obowiązane są do przekazania danych niezbędnych do wystawienie faktury (tj. nazwa firmy oraz NIP) w momencie wypełnienia formularza zgłoszeniowego lub jego edycji najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca, w którym została wykonana płatność. Faktura VAT zostanie przesłana drogą elektroniczną po zamknięciu okresu księgowego za dany miesiąc. Prośby o wystawienie faktury VAT skierowane do Organizatora po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.

13. Zawodniczki i zawodnicy, którzy w dniu 8 lutego 2020 r. będą mieli ukończone 60 lat są zwolnieni z opłaty startowej. W wyjątkowych wypadkach możliwe jest zwolnienie innych osób z opłaty startowej przez Dyrektora Zawodów.

14. Podczas odbioru pakietu zawodnicy muszą okazać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku, a gdy ich to dotyczy – także dokument potwierdzający zwolnienie z opłaty startowej.

15. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. W wyjątkowych sytuacjach organizator dopuszcza możliwość przeniesienia opłaty na innego uczestnika, w tym celu należy przesłać za pośrednictwem serwisu zapisów zgłoszenie przepisania pakietu startowego i wskazać osobę, która ma zostać w to miejsce dodana na listę startową do dnia 30 stycznia 2020 r.  Opłata niewykorzystana z uwagi na nieobecność na zawodach nie przechodzi na następny bieg.

16. Niedopuszczalne jest samowolne oddanie swojego pakietu startowego innej osobie jak również udział w zawodach bez weryfikacji w biurze zawodów (z numerem startowym innej osoby). Takie zachowanie może skutkować dyskwalifikacją z udziału w klasyfikacji biegu oraz klasyfikacji w ramach Grand Prix Lublina.

17. Niedopuszczalne jest używanie słów lub zwrotów powszechnie uznawanych za niecenzuralne lub obraźliwe przy wypełnianiu w formularzu zgłoszeniowym pola z mottem biegu i „ksywką”. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia tego rodzaju słów lub zwrotów podczas weryfikacji.

18. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu głównego otrzymuje:

- numer startowy wraz z czterema agrafkami;

- wodę na trasie i napój izotoniczny na mecie biegu;

- medal na mecie;

- worek foliowy do depozytu,

- posiłek regeneracyjny.

 

VI. KLASYFIKACJA

W biegu prowadzone będą następujące klasyfikacje:

1.  Kategoria generalna kobiet i mężczyzn;

2.  Kategoria wiekowa kobiet  i mężczyzn (16+, 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+);

3.  Kategoria Służby Mundurowe

4. Kategoria Mieszkańców Lublina o Puchar Prezesa LPEC

5. Nagrody w kategoriach open i kategoriach wiekowych nie dublują się.

6. Warunkiem sklasyfikowania uczestnika jest ukończenie całego dystansu i zarejestrowanie przypisanego do zawodnika chipa na wszystkich punktach pomiaru czasu (start, punkty kontrolne, meta).

7. Warunkiem zarejestrowania przypisanego do zawodnika chipa na punkcie pomiaru czasu jest jego poprawne założenie przy bucie. Za poprawnie założony uznaje się chip, którego boczna ściana ułożona jest równolegle do podłoża (zgodnie ze wzorem przedstawionym na kopercie, w której znajduje się chip). Nie umieszczenie chipa przy bucie, w szczególności przyczepienie na wysokości talii, schowanie w kieszeni, nie gwarantuje zarejestrowania zawodnika na danym punkcie pomiaru czasu i sklasyfikowania uczestnika biegu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie zarejestrowanie zawodnika na punkcie pomiaru czasu z powodu źle założonego chipa.

8. Chip pomiaru czasu należy zwrócić w stanie nienaruszonym po ukończeniu biegu w miejscu specjalnie do tego wyznaczonym w strefie mety.

9. Podstawą klasyfikacji w kategorii Służby Mundurowe jest okazanie legitymacji przynależności do służb mundurowych, w szczególności: Policji, Wojska, Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Miejskiej, Straży Ochrony Kolei, Służby Celnej, Ratowników Medycznych oraz na wniosek zainteresowanych, po uzgodnieniu z organizatorem innych służb mundurowych.

10. We wszystkich klasyfikacjach brany jest pod uwagę czas brutto.

 

VII. NAGRODY

1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg otrzymają na mecie pamiątkowe medale.

2. Zdobywcy miejsc I-VI w klasyfikacji generalnej mężczyzn i kobiet otrzymają nagrody rzeczowe, puchary i dyplomy.

3. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji wiekowej mężczyzn i kobiet otrzymają nagrody rzeczowe, puchary  i dyplomy.

4. Zawodnicy z miejsc I-III w klasyfikacji Mieszkańców Lublina o Puchar Prezesa LPEC otrzymają nagrody rzeczowe, puchary i dyplomy.

5. Zawodnicy z miejsc I-III w klasyfikacji Służby Mundurowe otrzymają nagrody rzeczowe, puchary i dyplomy.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych nagród w wybranych przez siebie klasyfikacjach.

7. Warunkiem otrzymania nagród i sklasyfikowania zawodnika jest ukończenie biegu i zarejestrowanie przypisanego do zawodnika chipa na wszystkich punktach pomiaru czasu (start, punkty kontrolne, meta).

 

VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z biegiem na 10 km rozgrywanym w ramach cyklu „Cztery DYCHY do Maratonu” należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Fundacji Rozwoju Sportu w Lublinie, 20-214 Lublin, ul. Montażowa 16, z dopiskiem „Cztery DYCHY do Maratonu – Reklamacja”, w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od daty przeprowadzenia biegu – bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego wyżej nie będą rozpatrywane.

3. Reklamacje dotyczące biegu Organizator rozpatrywać będzie w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania.

4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących biegu będzie ostateczna.

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich uczestników biegu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.

4. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydolność fizyczną oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed, jak i podczas biegu pod groźbą wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik naruszył powyższa zakaz, Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.

5. Przez przekazanie do Organizatora, będącego jednocześnie Administratorem danych osobowych prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego, jak również danych obejmujących uzyskany wynik, uczestnik wyraża zgodę i zezwala na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.  Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie, kierując korespondencję na adres Organizatora.

6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.

7. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu na wysokości klatki piersiowej pod rygorem dyskwalifikacji.

8. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.

9. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.

10. Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej www.maraton.lublin.eu, w serwisie Pokochaj Bieganie w Lublinie  (frslublin.pl/wyniki) oraz przekazane do informacji mediów.

11. Dyplom za ukończenie biegu będzie dostępny do pobrania na stronie www.maraton.lublin.eu.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy bez podawania przyczyn. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.

13. Protesty dotyczące kwestii, które mogą mieć bezpośredni wpływ na wyniki klasyfikacji zawodników należy składać w formie pisemnej w Biurze Zawodów do godziny 23:59 w dniu biegu. Protest zostanie przyjęty do rozpatrzenia po wpłaceniu kaucji w wysokości 50 złotych i niezwłocznie rozpatrzony. Kaucja podlega zwrotowi jeżeli protest zostanie uznany za zasadny.

14. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

15. Bieg zaliczany jest do Grand Prix Lublina 2019/20 (osobny regulamin GPL znajduje się na stronie internetowej www.maraton.lublin.eu).

Partnerzy Strategiczni:

Organizator:

Cztery Dychy do Maratonu wspierają:

Serwis korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.