Regulamin

biegu na dystansie 10 km
pn. „Czwarta Dychy do Maratonu”
w formule indywidualnej

 

I. CEL I ZAŁOŻENIA BIEGU
 
Bieg jest czwartą imprezą z cyklu Cztery Dychy do Maratonu. Ze względu na wprowadzony z dniem 14.03.2020 r. stan epidemiologiczny bieg odbędzie się w zmienionym terminie i formule indywidualnej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Cele biegu to:

1. upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu oraz promocja pozytywnego wpływu aktywności fizycznej na zdrowie i jakość życia,
2. wybieganie pakietu endorfin dla wzmocnienia organizmu przed wirusami,
3. zakończenie cyklu „Cztery DYCHY do Maratonu” w sezonie 2019/2020,
 
II. ORGANIZATOR
Organizatorem biegu jest Fundacja Rozwoju Sportu w Lublinie z siedzibą przy ul. Montażowej 16, 20-214 Lublin.
 
III. TERMIN I MIEJSCE IMPREZY
1. Bieg odbędzie się w dniach 10 – 20 czerwca 2020 r.
2. Wybór miejsca i trasy biegu pozostaje w gestii zawodnika.
 
IV. ZASADY UCZESTNICTWA
1. Każdy zawodnik zobowiązany jest dokonać zgłoszenia za pośrednictwem serwisu zapisów Pokochaj Bieganie w Lublinie (www.frslublin.pl). W celu zapisania się na bieg niezbędne jest założenie indywidualnego konta, a następnie dokonanie rejestracji na bieg. Zgłoszenia on-line (e-zgłoszenia) będą przyjmowane do dnia 20 czerwca 2020 roku do godziny 22:20 lub do wyczerpania limitu miejsc.
2. Bieg ma charakter indywidualny. Każdy uczestnik samodzielnie wyznacza sobie trasę i godzinę startu przy uwzględnieniu poniższych zasad.
3. Dystans biegu wynosi 10 km. Zawodnik zobowiązany jest pokonać dystans nie mniejszy niż 10 km biegiem, ale dopuszczalny jest także trucht, marszobieg, bieg tyłem, bieg bokiem, bieg w podskokach itp.
4. Nie zakłada się pomiaru czasu przez Organizatora, ani limitu czasu. Każdy zawodnik dokonuje pomiaru samodzielnie za pomocą wybranego urządzenia/aplikacji (endomondo, strava, garmin, i in.) z widocznym dystansem jaki został pokonany.
5. Formatka numeru startowego do wydruku będzie dostępna od 11 czerwca 2020r. do pobrania przy formularzu zgłoszeniowym oraz na stronie internetowej www.maraton.lublin.eu. Numer ten można wydrukować i samodzielnie wypełnić swoim numerem startowym lub przerobić w każdym prostym programie graficznym dodając tekst w białym polu. Bieg z numerem startowym nie jest obowiązkowy.
6. Po ukończeniu biegu każdy zawodnik zobowiązany jest przesłać zdjęcie/screen ze swoim wynikiem na adres: info@maraton.lublin.eu potwierdzający ukończenie biegu. Na podstawie przesłanego zdjęcia zawodnik zostanie wpisany na listę finiszerów biegu.
7. Zawodnik może przesłać pamiątkowe zdjęcie z biegu. Przesłane zdjęcia zostaną zebrane w jedną dużą galerię, która zostanie opublikowana na profilach w mediach społecznościowych Organizatora i Maratonu Lubelskiego. Zawodnik, przesyłając zdjęcie równocześnie wyraża zgodę na jego publikację.
8. Pamiątkowy medal otrzymają Zawodnicy, którzy dokonają zgłoszenia na bieg zgodnie z pkt. V niniejszego regulaminu oraz prześlą potwierdzenie pokonanego dystansu i zostaną wpisani na listę finiszerów.
9. Zawodnik w trakcie biegu zobowiązany jest przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się epidemii CVOID-19.
10.   Decydując się na start Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach.
11. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
 
V. KONKURS „ZAMIEŃ TRASĘ MARZEŃ NA PREZENT MARZEŃ”
1. Celem konkursu jest wybór najciekawszych, najbardziej kreatywnych tras jakie pokonali zawodnicy biegu „Czwarta Dycha do Maratonu”.
2.  Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
3. Każdy zawodnik biegu przesyłając zdjęcie trasy wyraża zgodę na wzięcie udziału w konkursie „Zamień trasę marzeń na prezent marzeń”.
4. Jeśli zawodnik nie chce brać udziału w konkursie „Zamień trasę marzeń na prezent marzeń” przysyłając zdjęcie powinien zaznaczyć to w mailu.
5. Zdjęcie trasy należy wysłać najpóźniej do dnia 25 czerwca 2020 roku.
6. W celu wyłonienia zwycięzców powołana zostanie Kapituła Konkursowa. W skład Kapituły wejdzie Dyrektor Maratonu Lubelskiego oraz 3 osoby wybrane spośród uczestników cyklu biegów „Cztery Dychy do Maratonu”.
7. Kapituła Konkursowa wybierze zwycięzców według następujących kategorii:
1.1. Pomysłowość i oryginalność
1.2. Poziom trudności trasy
1.3. Dokładność dystansu trasy (tj. 10 km)
8. Spośród nadesłanych zdjęć Kapituła wyłoni w terminie do 30 czerwca 2020 roku trzech zwycięzców.
9. Każdy zwycięzca otrzyma nagrodę w postaci voucheru o wartości 100 zł na realizację Prezentu Marzeń.
10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.maraton.lublin.eu.
11. O terminie i sposobie odbioru nagród Organizator poinformuje zwycięzców przez bezpośredni kontakt.
 
VI. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA
1. Zgłoszenia do biegu będą przyjmowane za pośrednictwem serwisu Pokochaj Bieganie w Lublinie (www.frslublin.pl). W celu zapisania się na bieg niezbędne jest założenie indywidualnego konta, a następnie dokonanie rejestracji na bieg.
2.  Zgłoszenia on-line (e-zgłoszenia) będą przyjmowane do dnia 20 czerwca 2020 r. do godziny 22:20 lub do wyczerpania limitu miejsc.
3. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego (w formie e-zgłoszenia) oraz uiszczenie opłaty startowej (z wyjątkiem osób zwolnionych z opłaty startowej). Wypełnienie zgłoszenie przez Internet niezakończone przelewem nie gwarantuje uczestnictwa w biegu w razie wyczerpania się limitu miejsc.
4. Limit uczestników biegu wynosi 1000 osób. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń. Osoby, które wykupiły Pakiet Biegowy 2019/2020 mają zagwarantowany udział w biegu.
5. Opłata startowa za udział w biegu jest uzależniona od wyboru pakietu i wynosi:
1.1. Pakiet 1 – 10 zł (odbiór medalu osobisty na terenie miasta Lublin w punktach i czasie wyznaczonym przez Organizatora)
1.2.  Pakiet 2 – 15 zł (medal wysyłany za pośrednictwem Poczty Polskiej na terenie Polski)
6. Opłatę należy uiścić w trakcie wypełniania e-zgłoszenia w trybie on-line z wykorzystaniem przycisku „ZAPŁAĆ ZA START” (zalecane) lub przelewem na konto Fundacji Rozwoju Sportu w Lublinie:

Alior Bank nr konta 88 2490 0005 0000 4600 2926 9271
(!!!) Tytuł przelewu: Opłata startowa Czwarta Dycha 2020, imię i nazwisko uczestnika, rok urodzenia


7. Każdy uczestnik jest zobowiązany do wniesienia opłaty startowej w ciągu 3 dni od momentu dokonania e-zgłoszenia jedną z wybranych dróg elektronicznych (nie później niż do 20 czerwca 2020 r. do godz.:  22:20).
8. Dowodem poprawnego zaksięgowania opłaty startowej jest pojawienie się numeru startowego przy nazwisku zawodnika na liście startowej. W zależności od wybranej formy płatności księgowanie opłaty startowej może trwać do 3 dni roboczych. Zawodnik, który prawidłowo wypełnił zgłoszenie i uiścił opłatę startową, a nie otrzymał numeru startowego zobowiązany jest skontaktować się z Organizatorem drogą e-mail na adres: info@maraton.lublin.eu .
9. Osoby, które chciałaby otrzymać fakturę VAT za uiszczoną opłatę startową obowiązane są do przekazania danych niezbędnych do wystawienie faktury (tj. nazwa firmy oraz NIP) w momencie wypełnienia formularza zgłoszeniowego lub jego edycji najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca, w którym została wykonana płatność. Faktura VAT zostanie przesłana drogą elektroniczną po zamknięciu okresu księgowego za dany miesiąc. Prośby o wystawienie faktury VAT skierowane do Organizatora po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.
10. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Pakiety nie podlegają wymianie, zwrotowi ani przepisaniu na inny bieg.
 
VII. LISTA FINISZERÓW
1. Potwierdzenie ukończenia biegu należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 25 czerwca 2020 roku na adres e-mail: info@maraton.lublin.eu.
2. Na podstawie przesłanych potwierdzeń zostanie sporządzona lista finiszerów biegu. Lista finiszerów będzie aktualizowana na bieżąco co 24 godziny. Zostanie opublikowana na stronie internetowej www.martaon.lublin.eu oraz w serwisie zapisów frslublin.pl
3. Osoby, które znajdą się na liście finiszerów otrzymają pamiątkowy medal zgodnie z wybraną opcją pakietu, w przypadku:
1.1. odbioru na terenie miasta Lublin: wykaz punktu odbioru zostanie opublikowany na stronie www.maraton.lublin.eu wraz z terminem od kiedy będzie można odebrać medal,
1.2. wysyłka medalu nastąpi w terminie 14 dni od zakończenia biegu na adres pocztowy podany w formularzu zgłoszeniowym.
4. Brak przesłanego wyniku w terminie jest równoznaczny z brakiem możliwości otrzymania medalu/medali.
 
VIII.  POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z biegiem na 10 km rozgrywanym w ramach cyklu „Cztery DYCHY do Maratonu” należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Fundacji Rozwoju Sportu w Lublinie, 20-214 Lublin, ul. Montażowa 16, z dopiskiem „Cztery Dychy do Maratonu – Reklamacja”, w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od daty zakończenia biegu – bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).
2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego wyżej nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacje dotyczące biegu Organizator rozpatrywać będzie w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania.
4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących biegu będzie ostateczna.
 
IX. POSTANOWIENIE KOŃCOWE
1. Wszystkich  uczestników biegu obowiązuje  niniejszy Regulamin.
2. Przez przekazanie do Organizatora prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie, kierując korespondencję na adres Organizatora.

3. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.

4. Zawodnicy biegu biorą w nim udział dobrowolnie oraz oświadczają, że nie istnieją żadne przeciwwskazania  medyczne  do  wzięcia  udziału  w  zawodach oraz że są świadomi  zagrożeń, ryzyka i  obciążeń fizycznych jakie wiążą się z udziałem w zawodach i ponoszą z tego tytułu pełną i wyłączną odpowiedzialność.
5. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  względem  uczestników  za  wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
7. Lista finiszerów będzie dostępny na stronie www.maraton.lublin.eu.
8. Pamiątkowy dyplom za ukończenie biegu będzie dostępny do pobrania na stronie www.maraton.lublin.eu.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy bez podawania przyczyn.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian w Regulaminie.
11. Ze względu na formułę zawodów zostają one wyłączone z klasyfikacji Grand Prix Lublina 2019/2020.
12. W sprawach nieobjętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

Partnerzy Strategiczni:

Organizator:

Cztery Dychy do Maratonu wspierają:

Serwis korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.