Regulamin biegu Chęć na Pięć 11 listopada

I. CELE I ZAŁOŻENIA BIEGU

1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.

2. Promocja pozytywnego wpływu aktywności fizycznej na zdrowie i jakość życia.

3. Promocja miasta Lublin jako miejsca przyjaznego dla ludzi aktywnych.

4. Promowanie wolontariatu sportowego oraz rozwijanie poprzez sport aktywnej postawy obywatelskiej.

5. Promowanie postaw patriotycznych.

II. ORGANIZATORZY

Organizatorem biegu jest Fundacja Rozwoju Sportu w Lublinie, z siedzibą w Lublinie przy ul. Montażowej 16, 20 –214 Lublin. 

III TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg odbędzie się 11 listopada 2023 r. (sobota) w Lublinie bez względu na pogodę.

2. Bieg wystartuje o godzinie: 12:00.

3. Szczegółowa trasa biegu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.maraton.lublin.eu po zakończeniu procesu uzgadniania jej przebiegu z odpowiednimi służbami.

4. Długość trasy wynosi 5 km.

5. Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 45 min.

6. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi co 1 kilometr, będzie prowadziła ścieżkami oraz ścieżkami rowerowymi w Parku im. Św. Jana Pawła II w Lublinie (Wąwóz Czuby)

7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany trasy biegu w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od niego przeprowadzenie zawodów na zaproponowanej trasie nie będzie możliwe.

8. Na trasie nie mogą przebywać osoby bez numeru startowego z wyjątkiem osób pełniących funkcje organizacyjne. Osoby naruszające niniejszy zakaz mogą zostać usunięte z trasy biegu przez odpowiednie służby.

9. Na starcie zawodnik powinien ustawić się w odpowiedniej strefie wyznaczonej przez organizatora biegu.

IV. ZASADY UCZESTNICTWA

1. W biegu może wziąć udział osoba, która najpóźniej w dniu rozgrywania imprezy ukończyła 14 lat.

2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w biegu wyłącznie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. Warunkiem dopuszczenia zawodnika niepełnoletniego do startu jest obecność rodzica lub opiekuna w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów oraz podpisanie Oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu lub okazanie oryginału ważnego zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań do pokonania dystansu 5 km.

3. Każdy zawodnik startujący w biegu musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów. Warunkiem weryfikacji i wydania pakietu startowego jest okazanie ważnego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość i datę urodzenia.

4. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie Oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w Biurze Zawodów (BZ) albo przedstawienie podczas weryfikacji zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu oraz stosowanie się do wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

5. Organizator dopuszcza możliwość odbioru pakietu startowego uczestnika przez osobę trzecią. Warunkiem odbioru jest przedstawienie (1) pisemnego upoważnienia dla wskazanej osoby, (2) kserokopii pierwszej strony dowodu osobistego uczestnika biegu oraz (3) własnoręcznie podpisanego przez uczestnika Oświadczenia o braku przeciwwskazań do udziału w biegu (wzór takiego oświadczenia można pobrać z strony www.maraton.lublin.eu). Upoważnienie powinno zawierać: (1) dane dokumentu tożsamości osoby upoważnionej, (2) oświadczenie zawodnika o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w biegu (3) zgodę na podpisanie przez upoważnioną osobę oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem biegu oraz (4) zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z przeprowadzeniem zawodów.

6. Miejsce oraz godziny działania Biura Zawodów (BZ), zostaną opublikowane na stronie www.maraton.lublin.eu

7. Wszyscy uczestnicy biegu są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia Organizatora.

8. Wszystkie osoby uczestniczące w biegu zobowiązane są do przestrzegania na drogach publicznych zasad określonych przez służby porządkowe i organizatorów. Zawodnicy biec mogą jedynie w zakresie wydzielonego pasa ruchu oraz zobowiązani są zachować szczególną ostrożność w miejscach, gdzie bieg krzyżuje się z ruchem pojazdów.

9. Decyzje obsługi medycznej co do możliwości kontynuacji biegu przez zawodnika są ostateczne i nieodwołalne.

10. Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie NNW.

V. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

1. Zgłoszenia do biegu będą przyjmowane za pośrednictwem serwisu Pokochaj Bieganie w Lublinie (www.frslublin.pl). W celu zapisania się na bieg niezbędne jest założenie indywidualnego konta, a następnie dokonanie rejestracji na bieg w wybranej turze zawodów.

2. Zgłoszenia on-line (e-zgłoszenia) będą przyjmowane do dnia 7 listopada 2023 r. (wtorek) do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc. Po tym terminie zgłoszenie będzie możliwe jedynie w Biurze Zawodów, w każdym wypadku do wyczerpania się limitu zgłoszeń. Uwaga!  W dniu biegu nie będzie możliwości zapisania się na bieg.

3. Osoby, które do 2 listopada 2023 r. (czwartek) znajdą się na liście startowej z przydzielonym numerem otrzymają spersonalizowany numer startowy.

4. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego (w formie e-zgłoszenia lub wypełnionego ręcznie w BZ) i podpisanego Oświadczenia oraz uiszczenie opłaty startowej (z wyjątkiem osób zwolnionych z opłaty startowej). Wypełnienie zgłoszenie przez Internet niezakończone przelewem nie gwarantuje uczestnictwa w zawodach w razie wyczerpania się limitu miejsc.

5. Limit uczestników biegu to 400 osób. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia limitu zgłoszeń.

6. W zależności od terminu wpłaty, opłata startowa za udział w biegu wynosi:

I termin: do 31 października 2023 r. (wtorek) – opłata startowa wynosi 30 zł.

II termin: od 1 listopada 2023 r. (wtorek) do 7 listopada 2023 r. (wtorek) lub do  wyczerpania limitu miejsc opłata startowa wynosi 40 zł.

III termin: 10 listopada 2023 r. (piątek) - opłata startowa wynosi 50 zł. W tym terminie opłaty będą przyjmowane jedynie gotówką w Biurze Zawodów pod warunkiem, że limit zgłoszeń nie zostanie wyczerpany w okresie zapisów internetowych).

Opłata startowa zawiera podatek VAT.

W dniu 11 listopada 2023 r. zapisy i opłaty za udział w biegu nie będą przyjmowane.

7. Opłatę należy uiścić w trakcie wypełniania e-zgłoszenia w trybie on-line z wykorzystaniem przycisku „ZAPŁAĆ ZA START” (zalecane) lub przelewem na konto Fundacji Rozwoju Sportu w Lublinie:

Alior Bank  Alior nr konta 88 2490 0005 0000 4600 2926 9271

(!!!) Tytuł przelewu: Opłata startowa Chęć na Pięć, imię i nazwisko uczestnikarok urodzenia.

8. Każdy uczestnik jest zobowiązany do wniesienia opłaty startowej w ciągu 7 dni od momentu dokonania e-zgłoszenia jedną z wybranych dróg elektronicznych (nie później niż do 7 listopada 2023 r. (wtorek) do godz. 23:59) lub do wyczerpania limitu miejsc.

9. Nieodebranie pakietu startowego równoznaczne jest z rezygnacją z biegu.

10. Dowodem poprawnego zaksięgowania opłaty startowej jest pojawienie się numeru startowego przy nazwisku zawodnika na liście startowej. W zależności od wybranej formy płatności księgowanie opłaty startowej może trwać do 3 dni roboczych. Zawodnik, który prawidłowo wypełnił zgłoszenie i uiścił opłatę startową, a nie otrzymał numeru startowego zobowiązany jest skontaktować się z Organizatorem drogą e-mail na adres: info@maraton.lublin.eu .

11. Osoby, które wniosą opłatę startową przez Internet dnia 7 listopada 2023 r. (wtorek) są zobowiązane posiadać przy sobie potwierdzenie wniesienia opłaty do okazania podczas weryfikacji w Biurze Zawodów.

12. Osoby, które chciałaby otrzymać fakturę VAT za uiszczoną opłatę startową obowiązane są do przekazania danych niezbędnych do wystawienie faktury (tj. nazwa firmy oraz NIP) w momencie wypełnienia formularza zgłoszeniowego lub jego edycji najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca, w którym została wykonana płatność. Faktura VAT zostanie przesłana drogą elektroniczną po zamknięciu okresu księgowego za dany miesiąc. Prośby o wystawienie faktury VAT skierowane do Organizatora po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.

13. Podczas odbioru pakietu zawodnicy muszą okazać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.

14. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. W wyjątkowych sytuacjach organizator dopuszcza możliwość przeniesienia opłaty na innego uczestnika, w tym celu należy przesłać za pośrednictwem serwisu zapisów zgłoszenie przepisania pakietu startowego i wskazać osobę, która ma zostać w to miejsce dodana na listę startową do dnia 2 listopada 2023 r. Opłata niewykorzystana z uwagi na nieobecność na zawodach nie przechodzi na następny bieg.

15. Niedopuszczalne jest samowolne oddanie swojego pakietu startowego innej osobie jak również udział w zawodach bez weryfikacji w biurze zawodów (z numerem startowym innej osoby). Takie zachowanie może skutkować dyskwalifikacją z udziału w klasyfikacji biegu.

16. Niedopuszczalne jest używanie słów lub zwrotów powszechnie uznawanych za niecenzuralne lub obraźliwe przy wypełnianiu w formularzu zgłoszeniowym pola z mottem biegu i imieniem. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia tego rodzaju słów lub zwrotów podczas weryfikacji.

17. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu głównego otrzymuje:

- numer startowy wraz z czterema agrafkami;

- wodę na mecie biegu;

- medal na mecie biegu; 

- posiłek regeneracyjny.

VI. KLASYFIKACJA

1. W biegu prowadzone będzie klasyfikacja, w następujące kategoriach:

-   Kategoria generalna kobiet i mężczyzn;

-   Kategoria wiekowa kobiet  i mężczyzn (14+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+);

-    Kategoria Służb Mundurowych.

2. Nagrody w kategoriach open i kategoriach dodatkowych nie dublują się.

3. Warunkiem sklasyfikowania uczestnika jest ukończenie całego dystansu i zarejestrowanie przypisanego do zawodnika chipa na wszystkich punktach pomiaru czasu (start, punkty kontrolne, meta).

4. Warunkiem zarejestrowania przypisanego do zawodnika chipa na punkcie pomiaru czasu jest jego poprawne założenie przy bucie. Za poprawnie założony uznaje się chip, którego boczna ściana ułożona jest równolegle do podłoża (zgodnie ze wzorem przedstawionym na kopercie, w której znajduje się chip). Nie umieszczenie chipa przy bucie, w szczególności przyczepienie na wysokości talii, schowanie w kieszeni, nie gwarantuje zarejestrowania zawodnika na danym punkcie pomiaru czasu i sklasyfikowania uczestnika biegu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie zarejestrowanie zawodnika na punkcie pomiaru czasu z powodu źle założonego chipa.

5. Chip pomiaru czasu należy zwrócić w stanie nienaruszonym po ukończeniu biegu w miejscu specjalnie do tego wyznaczonym w strefie mety.

6. W klasyfikacjach OPEN brany jest pod uwagę czas brutto.

7. W klasyfikacjach wiekowych brany jest pod uwagę czas netto.

VII. NAGRODY

1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg otrzymają na mecie pamiątkowe medale.

2. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji generalnej mężczyzn i kobiet otrzymają vouchery zakupowe, puchary i dyplomy.

3. Zdobywcy miejsc I w klasyfikacji wiekowej mężczyzn i kobiet otrzymają vouchery zakupowe, puchary  i dyplomy.

4. Zdobywcy miejsc II-III w klasyfikacji wiekowej mężczyzn i kobiet otrzymają puchary i dyplomy.

5. Klasyfikacja w danej kategorii zostanie utworzona tylko, gdy do biegu (do 7 listopada 2023 r.) zgłosi się co najmniej 5 osób, w przypadku gdy nie będzie wymaganej liczby osób, wyniki będą uwzględnione tylko w klasyfikacji generalnej.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych nagród w wybranych przez siebie klasyfikacjach.

7. Warunkiem otrzymania nagród i sklasyfikowania zawodnika jest ukończenie biegu i zarejestrowanie przypisanego do zawodnika chipa na wszystkich punktach pomiaru czasu (start, punkty kontrolne, meta).

VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z biegiem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Fundacji Rozwoju Sportu w Lublinie, 20-214 Lublin, ul. Montażowa 16, z dopiskiem „Chęć na Pięć”, w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od daty przeprowadzenia biegu – bezpośrednio, listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego) lub mailowo na adres info@maraton.lublin.eu

2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego wyżej nie będą rozpatrywane.

3. Reklamacje dotyczące biegu Organizator rozpatrywać będzie w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania.

4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących biegu będzie ostateczna.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich uczestników biegu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.

4. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydolność fizyczną oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed, jak i podczas biegu pod groźbą wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik naruszył powyższa zakaz, Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.

5. Przez przekazanie do Organizatora prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.  Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie, kierując korespondencję na adres Organizatora.

6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.

7. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu na wysokości klatki piersiowej pod rygorem dyskwalifikacji.

8. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.

9. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.

10. Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej www.maraton.lublin.eu, w serwisie Pokochaj Bieganie w Lublinie  (frslublin.pl/wyniki) oraz przekazane do informacji mediów.

11. Dyplom za ukończenie biegu będzie dostępny do pobrania na stronie www.maraton.lublin.eu.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy bez podawania przyczyn. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.

13. Protesty dotyczące kwestii, które mogą mieć bezpośredni wpływ na wyniki klasyfikacji zawodników należy składać  w Biurze Zawodów do 30 minut po zakończeniu biegu. 

14. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

Do pobrania

Partnerzy Strategiczni:

Organizator:

Serwis korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.