Regulamin

1. Półmaraton Lubelski

22.10.2017 r.

  

I. CELE I ZAŁOŻENIA BIEGU

Celem biegu jest upowszechnianie aktywności fizycznej i jej wpływu na zdrowie i jakość życia, promocja biegania jako najprostszej formy ruchu dla osób zdrowych oraz osób z niepełnosprawnością. Pozostałe cele biegu to:

- promocja miasta Lublin jako miejsca przyjaznego dla ludzi aktywnych,

- promocja 6. Maratonu Lubelskiego,

- promowanie wolontariatu sportowego oraz rozwijanie poprzez sport aktywnej postawy obywatelskiej.

 II. ORGANIZATORZY

1. Organizatorem biegu jest Fundacja Rozwoju Sportu w Lublinie, z siedzibą w Lublinie przy ul. Montażowej 16,
20 –214 Lublin.

2. Partnerem technicznym biegu jest Lubelskie Stowarzyszenie Biegowe z siedzibą w Lublinie przy ul. Początkowej 7,
20-805 Lublin.

 III. TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg odbędzie się 22 października 2017  r. (niedziela) w Lublinie bez względu na pogodę.

2. Bieg rozpocznie się o godzinie 10:00.

3. Szczegółowa trasa biegu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.maraton.lublin.eu w zakładce „Półmaraton Lubelski” po zakończeniu procesu uzgadniania jej przebiegu z odpowiednimi służbami.

4. Długość trasy wynosi 21,0975 km.

5. Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 3 godziny. Zawodnicy, którzy po półtorej godziny od startu nie przekroczą punktu kontrolnego pomiaru czasu zlokalizowanego w połowie dystansu zobowiązani są przerwać bieg i zejść z trasy.

6. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi i poziomymi i będzie prowadziła drogami asfaltowymi.

7. Na trasie zostaną zlokalizowane 4 punkty odżywcze (5 km, 10 km, 14 km i 18 km) oraz jeden punkt kontrolny z elektronicznym pomiarem czasu zlokalizowany w połowie dystansu

8. Na trasie nie mogą przebywać osoby bez numeru startowego z wyjątkiem osób pełniących funkcje organizacyjne. Osoby naruszające niniejszy zakaz mogą zostać usunięte z trasy biegu przez odpowiednie służby.

9. Zawodnicy nie mogą startować w biegu z dzieckiem w wózku. Osoby naruszające niniejszy zakaz mogą zostać usunięte z trasy biegu przez odpowiednie służby

10. Na starcie zawodnik powinien ustawić się w odpowiedniej do swoich możliwości strefy czasowej wyznaczonej przez organizatora biegu. Dodatkowo w biegu wezmą udział pacemakerzy, którzy poprowadzą grupy na określony czas.

11. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany trasy biegu w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od niego przeprowadzenie zawodów na zaproponowanej trasie nie będzie możliwe.

IV. ZASADY UCZESTNICTWA

1. W biegu może wziąć udział osoba, która ma ukończone 16 lat.

2. Każdy zawodnik startujący w biegu musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów. Warunkiem weryfikacji i wydania pakietu startowego jest okazanie ważnego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość i datę urodzenia.

3. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w biegu wyłącznie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. Warunkiem dopuszczenia zawodnika niepełnoletniego do startu jest obecność rodzica lub opiekuna w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów oraz podpisanie Oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu. Ponadto warunkiem dopuszczenia zawodnika niepełnoletniego do biegu jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia od lekarza medycyny sportowej o braku przeciwskazań zdrowotnych do przebiegnięcia odpowiednio dystansu 21,0975 km. Rodzic lub opiekun zawodnika powinien zgłosić się z dowodem osobistym, gdyż konieczna będzie weryfikacja jego numeru PESEL.

4. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie Oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w Biurze Zawodów (BZ) albo przedstawienie podczas weryfikacji zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu oraz stosowanie się do wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

5. Organizator dopuszcza możliwość odbioru pakietu startowego uczestnika przez osobę trzecią. Warunkiem odbioru jest przedstawienie (1) pisemnego upoważnienia dla wskazanej osoby, (2) kserokopii pierwszej strony dowodu osobistego uczestnika biegu oraz (3) własnoręcznie podpisanego przez uczestnika Oświadczenia o braku przeciwwskazań do udziału w biegu (wzór takiego oświadczenia można pobrać z strony www.maraton.lublin.eu). Upoważnienie winno zawierać: (1) dane dokumentu tożsamości osoby upoważnionej, (2) oświadczenie zawodnika o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w biegu (3) zgodę na podpisanie przez upoważnioną osobę oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem biegu oraz (4) zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z przeprowadzeniem zawodów.

6. Biuro Zawodów (BZ), będzie czynne w następujących dniach i godzinach:

- 20 października 2017 r. (piątek) w godzinach 14:00–19:00

- 21 października 2017 r. (sobota) w godzinach 11:00–18:00

- 22 października 2017 r. (niedziela) w godzinach 07:30–9:00 – w pobliżu strefy start/meta

Uwaga! W dniu 22 października 2017 (niedziela) weryfikacja zawodników i odbiór pakietów możliwy będzie tylko do godz. 9:00.

7. Po otrzymaniu pakietu startowego, każdy z uczestników będzie miał możliwość sprawdzenia poprawności danych zakodowanych w chipie.

8. Wszyscy uczestnicy biegu są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia Organizatora.

9. Wszystkie osoby uczestniczące w biegu zobowiązane są do przestrzegania na drogach publicznych zasad określonych przez służby porządkowe i organizatorów. Zawodnicy biec mogą jedynie w zakresie wydzielonego pasa ruchu oraz zobowiązani są zachować szczególną ostrożność w miejscach, gdzie bieg krzyżuje się z ruchem pojazdów.

10. Decyzje obsługi medycznej co do możliwości kontynuacji biegu przez zawodnika są ostateczne i nieodwołalne.

11. Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie NNW.

 V. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

1. Zgłoszenia do biegu będą przyjmowane poprzez aplikację Pokochaj Bieganie w Lublinie (www.frslublin.pl). W celu zapisania się na bieg niezbędne jest założenie indywidulanego konta, a następnie dokonanie rejestracji na bieg.

2. Zgłoszenia on-line (e-zgłoszenia) będą przyjmowane do dnia 18 października 2017 r. (środa) do godziny 12:00 lub do wyczerpania limitu miejsc. Po tym terminie zgłoszenie będzie możliwe jedynie w Biurze Zawodów w dniach 20 października 2017 (piątek) od godziny 14:00 do 19.00 i 21 października 2017 r (sobota) od 11:00 do 18.00.

3. Osoby, które do 12 października 2017 r. znajdą się na liście startowej z przydzielonym numerem otrzymają spersonalizowany numer startowy.

4. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego (w formie e-zgłoszenia lub wypełnionego ręcznie w BZ) i podpisanego Oświadczenia oraz uiszczenie opłaty startowej (z wyjątkiem osób zwolnionych z opłaty startowej). Wypełnienie zgłoszenie przez Internet niezakończone przelewem nie gwarantuje uczestnictwa w zawodach w razie wyczerpania się limitu miejsc.

5. Limit uczestników biegu wynosi 1000 osób z czego 500 miejsc jest zarezerwowane dla osób zapisujących się z góry na wszystkie biegi GPL 2017/18. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń.

6. W zależności od terminu wpłaty, opłata startowa za udział w biegu „1. Półmaraton Lubelski” wynosi:

I termin: do 17 września 2017 r. (niedziela) – 50 złotych;

II termin: od 18 września 2017 r. (poniedziałek) do 18 października 2017 r. (środa) lub do wyczerpania limitu miejsc – 60 złotych;

III termin: od 20 do 21 października 2017 r. (piątek–sobota) – 70 złotych (w tym terminie opłaty będą przyjmowane jedynie gotówką w Biurze Zawodów);

W dniu 22 października 2017 r. zapisy i opłaty za udział w biegu nie będą przyjmowane!!!.

7. Opłatę należy uiścić w trakcie wypełniania e-zgłoszenia w trybie on-line z wykorzystaniem linku zawartego w e-mailu potwierdzającym wypełnienie e-zgłoszenia (zalecane) lub przelewem na konto Fundacji Rozwoju Sportu w Lublinie:

Alior Bank  Alior nr konta 88 2490 0005 0000 4600 2926 9271

(!!!) Tytuł przelewu: Opłata startowa 1. Półmaraton Lubelski, imię i nazwisko uczestnika, rok urodzenia.

8. Każdy uczestnik jest zobowiązany do wniesienia opłaty startowej w ciągu 7 dni od momentu dokonania e-zgłoszenia jedną z wybranych dróg elektronicznych (nie później niż do 18 października 2017 r. (środa) do godz. 12:00) lub gotówką w Biurze Zawodów (20-21 października 2017 r.). Osobom spoza Lublina Organizator umożliwi pobranie pakietu startowego w niedzielę 22 października 2017 w BZ do godz. 9:00, z zastrzeżeniem, że uda się dokonać weryfikacji uczestnika i wydać numer startowy do godz. 9:00.

9. Nieodebranie pakietu startowego do godziny 9:00 w dniu zawodów równoznaczne jest z rezygnacją z biegu.

10. Dowodem dotarcia opłaty startowej jest pojawienie się numeru startowego przy nazwisku zawodnika na liście startowej, a w przypadku osób opłacających udział w Biurze Zawodów – wydanie pakietu startowego.

11. Osoby, które wniosą opłatę startową przez Internet dnia 18 października 2017 r. (środa) są zobowiązane posiadać przy sobie potwierdzenie wniesienia opłaty do okazania podczas weryfikacji w Biurze Zawodów.

12. Zawodniczki i zawodnicy, którzy w dniu 22 października 2017 r. będą mieli ukończone 60 lat są zwolnieni z opłaty startowej. W wyjątkowych wypadkach możliwe jest zwolnienie innych osób z opłaty startowej przez Dyrektora Zawodów.

13. Podczas odbioru pakietu zawodnicy muszą okazać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku, a gdy ich to dotyczy – także dokument potwierdzający zwolnienie z opłaty startowej.

14. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. W wyjątkowych sytuacjach organizator dopuszcza możliwość przeniesienia opłaty na innego uczestnika, w tym celu należy skontaktować się z organizatorem do dnia
12 października 2017 r.  Opłata niewykorzystana z uwagi na nieobecność na zawodach nie przechodzi na następny bieg.

15. Niedopuszczalne jest samowolne oddanie swojego pakietu startowego innej osobie jak również udział w zawodach bez weryfikacji w biurze zawodów (z numerem startowym innej osoby). Takie zachowanie może skutkować dyskwalifikacją z udziału w klasyfikacji biegu oraz klasyfikacji w ramach Grand Prix Lublina.

16. Niedopuszczalne jest używanie słów lub zwrotów powszechnie uznawanych za niecenzuralne lub obraźliwe przy wypełnianiu w formularzu zgłoszeniowym pola z mottem biegu i „ksywką”. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia tego rodzaju słów lub zwrotów podczas weryfikacji.

17. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu głównego otrzymuje:

- numer startowy wraz z czterema agrafkami;

- zwrotny chip pomiaru czasu;

- wodę na trasie i napój izotoniczny na mecie biegu;

- banan, czekolada, cukier na punktach odżywczych na trasie biegu,

- medal na mecie;

- worek foliowy do depozytu,

- posiłek regeneracyjny.

 VI. KLASYFIKACJA

W biegu prowadzone będą następujące klasyfikacje:

1.  Kategoria generalna kobiet i mężczyzn;

2.  Kategoria wiekowa kobiet  i mężczyzn (18+, 30+, 40+, 50+, 60+);

3. Kategoria Mieszkanka Lublina

4. Kategoria Mieszkaniec Lublina

5.  Kategoria Służby Mundurowe

6. Nagrody w kategoriach open i kategoriach wiekowych nie dublują się.

7. Warunkiem sklasyfikowania uczestnika jest ukończenie całego dystansu i zarejestrowanie przypisanego do zawodnika chipa na wszystkich punktach pomiaru czasu (start, punkty kontrolne, meta).

8. Warunkiem zarejestrowania przypisanego do zawodnika chipa na punkcie pomiaru czasu jest jego poprawne założenie przy bucie. Za poprawnie założony uznaje się chip, którego boczna ściana ułożona jest równolegle do podłoża (zgodnie ze wzorem przedstawionym na kopercie, w której znajduje się chip). Nie umieszczenie chipa przy bucie, w szczególności przyczepienie na wysokości talii, schowanie w kieszeni, nie gwarantuje zarejestrowania zawodnika na danym punkcie pomiaru czasu i sklasyfikowania uczestnika biegu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie zarejestrowanie zawodnika na punkcie pomiaru czasu z powodu źle założonego chipa.

9. Chip pomiaru czasu należy zwrócić w stanie nienaruszonym po ukończeniu biegu w miejscu specjalnie do tego wyznaczonym w strefie mety.

10. Podstawą klasyfikacji w kategorii Służby Mundurowe jest okazanie legitymacji przynależności do służb mundurowych, w szczególności: Policji, Wojska, Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Miejskiej, Straży Ochrony Kolei, Służby Celnej oraz na wniosek zainteresowanych, po uzgodnieniu z organizatorem innych służb mundurowych.

11. We wszystkich klasyfikacjach brany jest pod uwagę czas brutto.

 VII. NAGRODY

1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg otrzymają na mecie pamiątkowe medale.

2. Zdobywcy miejsc I-VI w klasyfikacji generalnej mężczyzn i kobiet otrzymają nagrody rzeczowe, puchary i dyplomy.

3. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji wiekowej mężczyzn i kobiet otrzymają nagrody rzeczowe, puchary  i dyplomy.

4. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji Mieszkanka Lublina otrzymają nagrody rzeczowe, puchary i dyplomy.

5. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji Mieszkaniec Lublina otrzymają nagrody rzeczowe, puchary i dyplomy.

6. Zawodnicy z miejsc I-III w klasyfikacji Służby Mundurowe otrzymają nagrody rzeczowe, puchary i dyplomy.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych nagród w wybranych przez siebie klasyfikacjach.

8. Warunkiem otrzymania nagród i sklasyfikowania zawodnika jest ukończenie biegu i zarejestrowanie przypisanego do zawodnika chipa na wszystkich punktach pomiaru czasu (start, punkty kontrolne, meta).

9. Wśród wszystkich uczestników startujących w biegu rozlosowane zostaną nagrody rzeczowe ufundowane przez Sponsorów i Partnerów biegu. Warunkiem udziału w losowaniu jest podpisanie na karcie zgłoszeniowej zgody na uczestnictwo w loterii oraz obecność w trakcie losowania. Zasady loterii zawarte są w odrębnym regulaminie, dostępnym w Biurze Zawodów oraz siedzibie organizatora.

VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z biegiem 1. Półmaraton Lubelski należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Fundacji Rozwoju Sportu w Lublinie, 20-214 Lublin, ul. Montażowa 16, z dopiskiem „1. Półmaraton Lubelski” – Reklamacja”, w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od daty przeprowadzenia biegu – bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego wyżej nie będą rozpatrywane.

3. Reklamacje dotyczące biegu Organizator rozpatrywać będzie w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania.

4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących biegu będzie ostateczna.

 IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich uczestników biegu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.

4. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydolność fizyczną oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed, jak i podczas biegu pod groźbą wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik naruszył powyższa zakaz, Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.

5. Przez przekazanie do Organizatora prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z Ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie, kierując korespondencję na adres Organizatora.

6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z Ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.

7. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu na wysokości klatki piersiowej pod rygorem dyskwalifikacji.

8. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.

9. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.

10. Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej www.maraton.lublin.eu oraz przekazane do informacji mediów.

11. Dyplom za ukończenie biegu będzie dostępny do pobrania na stronie www.maraton.lublin.eu.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy bez podawania przyczyn. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.

13. Protesty dotyczące kwestii, które mogą mieć bezpośredni wpływ na wyniki klasyfikacji zawodników należy składać w formie pisemnej w Biurze Zawodów do godziny 14:00 w dniu biegu. Protest zostanie przyjęty do rozpatrzenia po wpłaceniu kaucji w wysokości 50 złotych i niezwłocznie rozpatrzony. Kaucja podlega zwrotowi jeżeli protest zostanie uznany za zasadny.

14. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

15. Bieg zaliczany jest do Grand Prix Lublina 2017/18 (osobny regulamin GPL znajduje się na stronie internetowej www.maraton.lublin.eu).

Partnerzy Strategiczni:

Organizator:

Serwis korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.