Regulamin

7. Maraton Lubelski

12 maja 2019 r.

 

I. CELE I ZAŁOŻENIA BIEGU

1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.

2. Promocja Miasta Lublin oraz regionu jako miejsca przyjaznego ludziom aktywnym.

3. Promocja pozytywnego wpływu aktywności fizycznej na zdrowie i jakość życia.

4. Propagowanie idei wolontariatu sportowego.

 

II. ORGANIZATORZY

1. Organizatorem 7. Maratonu Lubelskiego jestFundacja Rozwoju Sportu w Lublinie, z siedzibą w Lublinie przy ul. Montażowej 16, 20-214 Lublin, NIP: 946-26-20-374 oraz KRS 0000378048,

2. Partnerem Technicznym 7. Maratonu Lubelskiego jest Lubelskie Stowarzyszenie Biegowe z siedzibą w Lublinie, przy ul. Początkowej 7, 20-805 Lublin, KRS 0000368075 określani dalej wspólnie mianem Organizatora.

 

III.TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg odbędzie się w dniu 12 maja 2019 r. (niedziela) w Lublinie bez względu na pogodę.

2. Bieg rozpocznie się o godzinie: 9:00 ze Stadionu Lekkoatletycznego w Lublinie (ul. Piłsudskiego 22).

3. Szczegółowa trasa Biegu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.maraton.lublin.eu po zakończeniu procesu uzgadniania jej przebiegu z odpowiednimi służbami.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy, jeśli z przyczyn nie zależnych od organizatora bieg nie mógł odbyć się na podanej wcześniej trasie.

5. Długość trasy wynosi 42 195 m. Trasa posiada atest PZLA.

6. Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 6 godz.

7. Na trasie nie mogą przebywać osoby bez numeru startowego z wyjątkiem osób pełniących funkcje organizacyjne. Osoby naruszające niniejszy zakaz mogą zostać usunięte z trasy Biegu przez odpowiednie służby. W szczególności zabrania się przebywania na trasie osób na rolkach, rowerach i innych pojazdach kołowych.

8. Zawodnicy na starcie ustawiają się w strefie wyznaczonej przez Organizatora Biegu.

9. Na trasie zlokalizowane zostaną punkty odżywcze zaopatrzone w wodę i/lub izotoniki i banany. Punkty zostaną rozlokowane w odległościach co ok. 2,5 – 3 km, licząc od 5 km trasy.  Szczegółowe rozmieszczenie punktów i ich zaopatrzenie zostanie podane w późniejszym terminie na stronie internetowej maraton.lublin.eu .

 

IV. ZASADY UCZESTNICTWA

1. W Biegu może wziąć udział osoba, która najpóźniej w dniu rozgrywania imprezy ukończyła 18 lat.

2. Każdy zawodnik startujący w Biegu musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów. Warunkiem weryfikacji i wydania pakietu startowego jest okazanie ważnego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość i datę urodzenia.

3. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do Biegu będzie własnoręczne podpisanie oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w Biegu, które będzie dostępne w Biurze Zawodów (BZ) albo przedstawienie podczas weryfikacji zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w Biegu.

4. Organizator dopuszcza możliwość odbioru pakietu startowego uczestnika przez osobę trzecią. Warunkiem odbioru jest przedstawienie (1) pisemnego upoważnienia dla wskazanej osoby
(2) kserokopii pierwszej strony dowodu osobistego uczestnika Biegu oraz (3) własnoręcznie podpisanego przez uczestnika oświadczenia o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu (wzór takiego oświadczenia można pobrać ze strony www.maraton.lublin.eu). Upoważnienie winno zawierać: (1) dane dokumentu tożsamości osoby upoważnionej, (2) zgodę na podpisanie przez upoważnioną osobę oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem Biegu oraz (3) zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z przeprowadzeniem zawodów.

5. Biuro Zawodów (BZ) będzie działać w dniach 10 - 12 maja (piątek – niedziela) na Stadionie Lekkoatletycznym w Lublinie (ul. J. Piłsudskiego 22), w następujących godzinach;

 • 10 maja 2019 r. (piątek) w godzinach 12:00–18:00;
 • 11 maja 2019 r. (sobota) w godzinach 11:00–21:00;
 • 12 maja 2019 r. (niedziela) w godzinach 7:00 – 8:30 (tylko weryfikacja zawodników i wydawanie opłaconych pakietów startowych).

6. Po otrzymaniu pakietu startowego każdy z uczestników będzie miał możliwość sprawdzenia poprawności danych zakodowanych w chipie.

7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany lokalizacji i godzin pracy Biura Zawodów.

8. Wszyscy uczestnicy Biegu są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia Organizatora oraz stosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu.

9. Wszystkie osoby uczestniczące w Biegu zobowiązane są do przestrzegania na drogach publicznych zasad określonych przez służby porządkowe i Organizatora. Zawodnicy mogą biec jedynie w obrębie wydzielonego pasa ruchu oraz zobowiązani są zachować szczególną ostrożność w miejscach, gdzie trasa biegu krzyżuje się z ruchem pojazdów.

10. Zawodnicy, którzy nie dotrą do półmetka biegu przed upływem 3 godzin lub nie osiągną mety do godziny 15:00 zobowiązani są do zejścia z trasy. Kontynuowanie biegu może stanowić podstawę do ukarania uczestnika przez służby porządkowe mandatem za łamanie przepisów o ruchu drogowym. Dla osób rezygnujących z dalszego biegu Organizator zapewni transport w pojeździe oznakowanym „koniec biegu”.

11. Decyzje obsługi medycznej co do możliwości kontynuacji biegu przez uczestnika są ostateczne i nieodwołalne.

12. Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie NNW.

 

V. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

1. Zgłoszenia do biegu 7. Maraton Lubelski będą przyjmowane poprzez e-formularz zgłoszeniowy dostępny w serwisie Pokochaj Bieganie w Lublinie (frslublin.pl). W celu zapisania się na bieg niezbędne jest założenie indywidulanego konta, a następnie dokonanie rejestracji na bieg.

2. Zgłoszenia on-line (e-zgłoszenia) będą przyjmowane do dnia 7 maja 2019 r. (wtorek) lub do wyczerpania limitu miejsc. Po tym terminie zgłoszenie będzie możliwe jedynie w Biurze Zawodów w dniach 10 – 11 maja 2019 r. w każdym wypadku do momentu wyczerpania limitu zgloszeń.

3. Osoby, które do 26 kwietnia 2019 r. znajdą się na liście startowej z przydzielonym numerem startowym otrzymają spersalizowany numer startowy.

4. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie (1) prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego (w formie e-zgłoszenia lub wypełnionego ręcznie w BZ), (2) podpisanego Oświadczenia oraz (3) uiszczenie opłaty startowej (z wyjątkiem osób zwolnionych z opłaty startowej). Wypełnienie zgłoszenia przez Internet niezakończone przelewem nie gwarantuje uczestnictwa w zawodach w razie wyczerpania się limitu miejsc.

5. Limit uczestników Biegu wynosi 700 osób. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany limitu oraz wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń.

6. Opłata startowa za udział w biegu 7. Maratonie Lubelskim, w zależności od terminu wpłaty (liczy się data zaksięgowania na koncie Organizatora), wynosi:

 • I termin: do 28.02.2019 r. (środa) - 60 złotych;
 • I termin: od 01.03.2019 r. do 31.03.2019 r.  (sobota) – 80 złotych;
 • II termin: od 01.04.2019 r. do 30.04.2019 r. (poniedziałek) – 100 złotych;
 • III termin:  01.05.2019 do 07.05.2019 r. – 120 złotych;
 • IV termin : 10.05.2019 – 11.05.2019 r. – 140 złotych opłaty będą przyjmowane gotówką jedynie w Biurze Zawodów, organizator nie może też w takim wypadku zagwarantować otrzymania pełnego pakietu startowego.

Opłata startowa zawiera podatek VAT.

7. Opłatę należy uiścić w trakcie wypełniania e-zgłoszenia w serwisie Pokochaj Bieganie w Lublinie za pomocą opcji „Zapłać za start” (zalecane) lub przelewem na konto:

Fundacji Rozwoju Sportu w Lublinie:

Alior Bank: 88 2490 0005 0000 4600 2926 9271

Tytuł (dotyczy tylko przelewu na konto Fundacji): Opłata startowa Maraton Lubelski 2019, imię i nazwisko uczestnikarok urodzenia.

 

8. Każdy uczestnik jest zobowiązany do wniesienia opłaty startowej w ciągu 7 dni od momentu dokonania e-zgłoszenia, nie później jednak niż do 7 maja  2019 r. do godz. 23:59. Wysokość opłaty startowej uzależniona jest od terminu wpłaty zgodnie z pkt. 6 niniejszego regulaminu.

9. Osoby, które dokonają opłaty za start po 30 marca 2019 r. nie mają gwarancji otrzymania w pakiecie startowym koszulki w żądanym rozmiarze.

10. Nie odebranie pakietu startowego do godziny 8:30 w dniu zawodów równoznaczne jest z rezygnacją z udziału w biegu.

11. Dowodem dotarcia opłaty startowej na konto Organizatora jest pojawienie się numeru startowego przy nazwisku zawodnika na liście startowej, a w przypadku osób opłacających udział w Biurze Zawodów – wydanie pakietu startowego.

12. Zawodniczki i zawodnicy, którzy w dniu 12 maja 2019 r. będą mieli ukończone 65 lat są zwolnieni z opłaty startowej.

13. Zawodniczki i zawodnicy, którzy w dniu 12 maja 2019 r.  będą mieli ukończone 60 lat są uprawnieni do skorzystania z 50% zniżki.

14. Zawodnicy i zawodniczki, którzy startowali w 6. Maratonie Lubelskim (weryfikacja na podstawie listy wyników) są uprawnieni do 10% zniżki.

15. Zniżki nie łączą. Jeden zawodnik może skorzystać z jednej, wybranej zniżki.

16.  Osoby, które chciałby otrzymać fakturę VAT za opłatę startową obowiązane są do przekazania danych niezbędnych do wystawiania faktury w momencie wypełniania formularza zgłoszeniowego albo jego edycji do przedostatniego dnia miesiąca w którym została wykonanna płatność. Prośby o wystawienie faktury skierowane do Organizatora po upływie wskazanego terminu nie będę rozpatrywane.

17. Podczas odbioru pakietu zawodnicy muszą posiadać przy sobie dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku, a także, o ile ich to dotyczy, dokument potwierdzający prawo do skorzystania z ulgi w opłacie startowej.

18. Opłata uiszczona nie podlega zwrotowi. W wyjątkowych sytuacjach Organizator dopuszcza możliwość przeniesienia opłaty na innego uczestnika, w tym celu należy zgłosić przepisanie pakietu do Organizatora do dnia 26 kwietnia 2019 r., z tym zastrzeżeniem, że opłata startowa podlega wyrównaniu do wysokości określonej w regulaminie na dzień przepisania pakietu startowego a także o ewentualne zniżki do których uprawniona była osoba zapisująca się na bieg. Opłata niewykorzystana z uwagi na nieobecność na zawodach nie przechodzi na inne biegi organizowane przez Organizatorów 7. Maratonu Lubelskiego. Przepisanie pakietu startowego należy zgłosić za pośrednictwem formularza dostępnego w serwisie Pokochaj Bieganie w Lublinie w zakładce „Moje Biegi” -> 7. Maraton Lubelski ->  przycisk „PRZEKAŻ PAKIET STARTOWY”.

19. Niedopuszczalne jest używanie słów lub zwrotów powszechnie uznawanych za niecenzuralne lub obraźliwe przy wypełnianiu w formularzu zgłoszeniowym pola z mottem biegu i „ksywką”. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia tego rodzaju słów lub zwrotu podczas weryfikacji zgłoszenia.

20. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu otrzymuje:

 • numer startowy wraz z czterema agrafkami;
 • zwrotny chip pomiar czasu;
 • napoje (woda, izotonik) na trasie i na mecie Biegu;
 • banany, czekoladę, cukier na trasie i na mecie biegu;
 • posiłek regeneracyjny na mecie;
 • medal na mecie;
 • worek foliowy do depozytu;
 • pamiątkową koszulkę techniczną 7. Maratonu Lubelskiego;
 • możliwość bezpłatnego noclegu w hali sportowej (po wcześniejszym zgłoszeniu).

 

VI. KLASYFIKACJA

1. W Biegu prowadzone będą następujące klasyfikacje:

 • klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn;
 • klsyfikacja wiekowa kobiet (18–29, 30–39, 40–49, 50–59, 60–69, 70+);
 • klasyfikacja wiekowa mężczyzn (18-29, 30–39, 40–49, 50–59, 60–69, 70+);
 • klasyfikacja Mieszkanka Lublina o Puchar Prezesa LPEC.
 • klasyfikacja Mieszkaniec Lublina o Puchar Prezesa LPEC.
 • klasyfikacja Służby Mundurowe.

2. Nagrody w kategoriach open i wiekowych nie dublują się.

3. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonany za pomocą zwrotnego chipa, którego każdy uczestnik otrzymuje w pakiecie startowym, a który winien być przymocowany za pomocą sznurówki do buta i zwrócony po ukończeniu biegu w stanie nienaruszonym w miejscu specjalnie do tego wyznaczonym w strefie mety.

4. Warunkiem sklasyfikowania uczestnika jest ukończenie całego dystansu i zarejestrowanie przypisanego do zawodnika chipa na wszystkich punktach pomiaru czasu (strat, punkty kontrolne, meta).

5. Warunkiem zarejestrowania przypisanego do zawodnika chipa na punkcie pomiaru czasu jest jego poprawne założenie przy bucie. Za poprawnie założony uznaje się chip, którego boczna ściana ułożona jest równolegle do podłoża (zgodnie ze wzorem przedstawionym na kopercie, w której znajduje się chip). Nie umieszczenie chipa przy bucie, w szczególności przyczepienie na wysokości talii, schowanie w kieszeni, nie gwarantuje zarejestrowania zawodnika na danym punkcie pomiaru czasu i sklasyfikowania uczestnika biegu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie zarejestrowanie zawodnika na punkcie pomiaru czasu z powodu źle założonego chipa.

6. Podstawą klasyfikacji w kategorii Mieszkaniec/Mieszkanka Lublina jest zaznaczenie tej opcji w formularzu internetowym oraz wypełnienie oświadczenia w Biurze Zawodów.

7. Podstawą klasyfikacji w kategorii Służby Mundurowe jest okazanie legitymacji przynależności do służb mundurowych: Policji, Wojska, Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Miejskiej, Straży Ochrony Kolei, Służby Celnej oraz na wniosek zainteresowanych, po uzgodnieniu z organizatorem innych służb mundurowych.

8. Klasyfikacja zawodników i zawodniczek we wszystkich kategoriach odbywają się będzie na podstawie czasu rzeczywistego (brutto).

 

VII. NAGRODY

1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą Bieg, otrzymają na mecie pamiątkowe medale.

2. Zdobywcy miejsc I-VI w klasyfikacji generalnej mężczyzn i kobiet otrzymają nagrody rzeczowe, puchary i dyplomy.

3. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji wiekowej mężczyzn i kobiet otrzymają nagrody rzeczowe, puchary i dyplomy.

4. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji Mieszkanka Lublina otrzymają puchary 
i dyplomy.

5. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji Mieszkaniec Lublina otrzymają puchary 
i dyplomy.

6. Zawodnicy z miejsc I-III w klasyfikacji Słuzby Mundurowe otrzymują puchary i dyplomy.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych nagród rzeczowych i finansowych w wybranych przez siebie klasyfikacjach.

8. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika lub zawodniczki i otrzymania nagrody jest ukończenie Biegu i zarejestrowanie uczestnika przez system elektronicznego pomiaru czasu na wszystkich punktach pomiarowych.

 

VIII. NOCLEGI

1. Organizator zapewnia bezpłatny nocleg z 11/12 maja 2019 r. w hali sportowej, dla uczestników którzy do 30 kwietnia 2019 zarezerwują miejsce. Rezerwacja odbywa się drogą mailową pod adresem info@maraton.lublin.eu

2. Ilość miejsc noclegowych jest ograniczona, o kolejności przyznawania miejsca decyduje kolejność  zgłoszeń.

3. Organizator nie zapewnia materaców ani śpiworów.

4. Zawodnicy będą przyjmowani na nocleg w dniu 11 maja 2019 r. za okazaniemnumeru startowego.

5. Zabrania się wnoszenia i spożywania na terenie całego obiektu sportowego napojów alkoholowych oraz innych używek. Nie przestrzeganie tego zakazu może skutkować usunięciem z sali noclegowej.

6. Osoby korzystające z noclegu będą mogły skorzystać z depozytu na swoje rzeczy osobiste na terenie hali sportowej. Warunkiem złożenia depozytu i jego odbioru będzie: (1) spakowanie rzeczy w worek foliowy z naklejonym numerem startowym, (2) okazanie numeru startowego przy odbiorze.

 

IX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z 7. Maratonem Lubelskim należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Fundacji Rozwoju Sportu w Lublinie, ul. Montażowa 16, 20-214 Lublin, z dopiskiem „7. Maraton Lubelski - Reklamacja”, w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od daty przeprowadzenia Biegu - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.

3. Reklamacje dotyczące Biegu Organizator rozpatrzy w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania.

4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących Biegu będzie ostateczna.

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników Biegu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników Biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-ROM, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez

Organizatora.

4. Na miejsce Biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, substancji nielegalnych, środków podnoszących wydolność fizyczną oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed, jak i podczas Biegu pod rygorem wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w Biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.

5. Przez przekazanie do Organizatora prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie, kierując korespondencję na adres Organizatora.

6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.

7. Każdy uczestnik Biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej pod karą dyskwalifikacji. Zasłanianie numeru w części lub w całości oraz jego modyfikowanie jest zabronione pod karą dyskwalifikacji.

8. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie Biegu.

9. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.

10. Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej imprezy www.maraton.lublin.eu oraz przekazane do informacji mediów.

11. Dyplom za ukończenie Biegu będzie dostępny do pobrania w ciągu 21 dni od zakończenia imprezy na stronie www.maraton.lublin.eu.

12. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.

13. Protesty dotyczące kwestii, które mogą mieć bezpośredni wpływ na wyniki klasyfikacji zawodników należy składać w formie pisemnej w Biurze Zawodów do godziny 15:00 w dniu Biegu. Protest zostanie przyjęty do rozpatrzenia po wpłaceniu kaucji w wysokości 100 złotych i niezwłocznie rozpatrzony. Kaucja podlega zwrotowi jeżeli protest zostanie uznany za zasadny.

14. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

15. Bieg zaliczany jest do Grand Prix Lublina 2018/2019 (osobny regulamin GPL znajduje się na stronie internetowej www.maraton.lublin.eu) .

Partnerzy Strategiczni:

Organizator:

Serwis korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.