Regulamin biegu Chęć na Pięć 19.06.2021r.

 

I. CELE I ZAŁOŻENIA BIEGU

1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.

2.  Promocja pozytywnego wpływu aktywności fizycznej na zdrowie i jakość życia.

3. Promocja miasta Lublin jako miejsca przyjaznego dla ludzi aktywnych.

4. Promowanie wolontariatu sportowego oraz rozwijanie poprzez sport aktywnej postawy obywatelskiej.

II. ORGANIZATORZY

Organizatorem biegu jest Fundacja Rozwoju Sportu w Lublinie, z siedzibą w Lublinie przy ul. Montażowej 16, 20 –214 Lublin. 

III. TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg odbędzie się 19 czerwca 2021r. (sobota) w Lublinie bez względu na pogodę.

2. Bieg odbędzie się w trzech turach, które wystartują odpowiedni o godzinach: 10:00; 12:00; 14:00

3. Szczegółowa trasa biegu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.maraton.lublin.eu po zakończeniu procesu uzgadniania jej przebiegu z odpowiednimi służbami.

4. Długość trasy wynosi 5 km.

5. Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 45 min.

6. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi i poziomymi co 1 kilometr i będzie prowadziła drogami asfaltowymi lub ścieżkami rowerowymi.

7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany trasy biegu w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od niego przeprowadzenie zawodów na zaproponowanej trasie nie będzie możliwe.

8. Na trasie nie mogą przebywać osoby bez numeru startowego z wyjątkiem osób pełniących funkcje organizacyjne. Osoby naruszające niniejszy zakaz mogą zostać usunięte z trasy biegu przez odpowiednie służby.

9. Na starcie zawodnik powinien ustawić się w odpowiedniej strefie wyznaczonej przez organizatora biegu. Ze względu na obostrzenia epidemiczne zawodnicy zostaną ustawieni w odległości 1,5m.

10. Na trasie biegu (w okolicy 2,5 km) zostanie zlokalizowany kontrolny punkt pomiaru czasu.

IV. ZASADY UCZESTNICTWA

1. W biegu może wziąć udział osoba, która najpóźniej w dniu rozgrywania imprezy ukończyła 14 lat.

2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w biegu wyłącznie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. Warunkiem dopuszczenia zawodnika niepełnoletniego do startu jest obecność rodzica lub opiekuna w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów oraz podpisanie Oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu lub okazanie oryginału ważnego zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań do pokonania dystansu 10 km. Rodzic lub opiekun zawodnika powinien zgłosić się z dowodem osobistym, gdyż konieczna będzie weryfikacja jego numeru PESEL.

3. Organizator dopuszcza możliwość startu w biegu osób poruszających się na wózkach z napędem ręcznym oraz z wózkami biegowymi.

4. Każdy zawodnik startujący w biegu musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów. Warunkiem weryfikacji i wydania pakietu startowego jest okazanie ważnego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość i datę urodzenia.

5. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie Oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w Biurze Zawodów (BZ) albo przedstawienie podczas weryfikacji zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu oraz stosowanie się do wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

6. Organizator dopuszcza możliwość odbioru pakietu startowego uczestnika przez osobę trzecią. Warunkiem odbioru jest przedstawienie (1) pisemnego upoważnienia dla wskazanej osoby, (2) kserokopii pierwszej strony dowodu osobistego uczestnika biegu oraz (3) własnoręcznie podpisanego przez uczestnika Oświadczenia o braku przeciwwskazań do udziału w biegu (wzór takiego oświadczenia można pobrać z strony www.maraton.lublin.eu). Upoważnienie powinno zawierać: (1) dane dokumentu tożsamości osoby upoważnionej, (2) oświadczenie zawodnika o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w biegu (3) zgodę na podpisanie przez upoważnioną osobę oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem biegu oraz (4) zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z przeprowadzeniem zawodów.

7. Miejsce oraz godziny działania Biura Zawodów (BZ), zostaną opublikowane na stronie www.maraton.lublin.eu

8. Po otrzymaniu pakietu startowego, każdy z uczestników będzie miał możliwość sprawdzenia poprawności danych zakodowanych w chipie.

9. Wszyscy uczestnicy biegu są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia Organizatora.

10. Wszystkie osoby uczestniczące w biegu zobowiązane są do przestrzegania na drogach publicznych zasad określonych przez służby porządkowe i organizatorów. Zawodnicy biec mogą jedynie w zakresie wydzielonego pasa ruchu oraz zobowiązani są zachować szczególną ostrożność w miejscach, gdzie bieg krzyżuje się z ruchem pojazdów.

11. Decyzje obsługi medycznej co do możliwości kontynuacji biegu przez zawodnika są ostateczne i nieodwołalne.

12. Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie NNW.

V. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

1. Zgłoszenia do biegu będą przyjmowane za pośrednictwem serwisu Pokochaj Bieganie w Lublinie (www.frslublin.pl). W celu zapisania się na bieg niezbędne jest założenie indywidualnego konta, a następnie dokonanie rejestracji na bieg w wybranej turze zawodów.

2. Zgłoszenia on-line (e-zgłoszenia) będą przyjmowane do dnia 15 czerwca 2021 r. (wtorek) do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc. Po tym terminie zgłoszenie będzie możliwe jedynie w Biurze Zawodów, w każdym wypadku do wyczerpania się limitu zgłoszeń. Uwaga!  W dniu biegu nie będzie możliwości zapisania się na bieg.

3. Osoby, które do 10 czerwca 2021 r. (czwartek) znajdą się na liście startowej z przydzielonym numerem otrzymają spersonalizowany numer startowy.

4. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego (w formie e-zgłoszenia lub wypełnionego ręcznie w BZ) i podpisanego Oświadczenia oraz uiszczenie opłaty startowej (z wyjątkiem osób zwolnionych z opłaty startowej). Wypełnienie zgłoszenie przez Internet niezakończone przelewem nie gwarantuje uczestnictwa w zawodach w razie wyczerpania się limitu miejsc.

5. Limit uczestników biegu to 450 osób, 150 osób w jednej turze (przewidziane są trzy tury biegów). Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia limitu zgłoszeń.

6. W zależności od terminu wpłaty, opłata startowa za udział w biegu „Chęć na Pięć” wynosi:

I termin: do 7 czerwca 2021 r. (poniedziałek) – 30 złotych

II termin: od 7 czerwca 2021 r. (poniedziałek) do 15 czerwca 2021 r. (wtorek) lub do  wyczerpania limitu miejsc – 40 złotych;

III termin: od 17 czerwca (czwartek) do 18 czerwca (piątek) 2021 r. – 50 złotych (w tym terminie opłaty będą przyjmowane jedynie gotówką w Biurze Zawodów pod warunkiem, że limit zgłoszeń nie zostanie wyczerpany w okresie zapisów internetowych).

Opłata startowa zawiera podatek VAT.

W dniu 20 czerwca 2021 r. zapisy i opłaty za udział w biegu nie będą przyjmowane.

7. Opłatę należy uiścić w trakcie wypełniania e-zgłoszenia w trybie on-line z wykorzystaniem przycisku „ZAPŁAĆ ZA START” (zalecane) lub przelewem na konto Fundacji Rozwoju Sportu w Lublinie:

Alior Bank  Alior nr konta 88 2490 0005 0000 4600 2926 9271

(!!!) Tytuł przelewu: Opłata startowa Chęć na Pięć 2021, imię i nazwisko uczestnikarok urodzenia.

8. Każdy uczestnik jest zobowiązany do wniesienia opłaty startowej w ciągu 7 dni od momentu dokonania e-zgłoszenia jedną z wybranych dróg elektronicznych (nie później niż do 15 czerwca 2021 r. (wtorek) do godz. 23:59) lub do wyczerpania limitu miejsc.

9. Nieodebranie pakietu startowego równoznaczne jest z rezygnacją z biegu.

10. Dowodem poprawnego zaksięgowania opłaty startowej jest pojawienie się numeru startowego przy nazwisku zawodnika na liście startowej. W zależności od wybranej formy płatności księgowanie opłaty startowej może trwać do 3 dni roboczych. Zawodnik, który prawidłowo wypełnił zgłoszenie i uiścił opłatę startową, a nie otrzymał numeru startowego zobowiązany jest skontaktować się z Organizatorem drogą e-mail na adres: info@maraton.lublin.eu .

11. Osoby, które wniosą opłatę startową przez Internet dnia 15 czerwca 2021 r. (wtorek) są zobowiązane posiadać przy sobie potwierdzenie wniesienia opłaty do okazania podczas weryfikacji w Biurze Zawodów.

12. Osoby, które chciałaby otrzymać fakturę VAT za uiszczoną opłatę startową obowiązane są do przekazania danych niezbędnych do wystawienie faktury (tj. nazwa firmy oraz NIP) w momencie wypełnienia formularza zgłoszeniowego lub jego edycji najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca, w którym została wykonana płatność. Faktura VAT zostanie przesłana drogą elektroniczną po zamknięciu okresu księgowego za dany miesiąc. Prośby o wystawienie faktury VAT skierowane do Organizatora po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.

13. Podczas odbioru pakietu zawodnicy muszą okazać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.

14. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. W wyjątkowych sytuacjach organizator dopuszcza możliwość przeniesienia opłaty na innego uczestnika, w tym celu należy przesłać za pośrednictwem serwisu zapisów zgłoszenie przepisania pakietu startowego i wskazać osobę, która ma zostać w to miejsce dodana na listę startową do dnia 10 czerwca 2021 r.  Opłata niewykorzystana z uwagi na nieobecność na zawodach nie przechodzi na następny bieg.

15. Niedopuszczalne jest samowolne oddanie swojego pakietu startowego innej osobie jak również udział w zawodach bez weryfikacji w biurze zawodów (z numerem startowym innej osoby). Takie zachowanie może skutkować dyskwalifikacją z udziału w klasyfikacji biegu.

16. Niedopuszczalne jest używanie słów lub zwrotów powszechnie uznawanych za niecenzuralne lub obraźliwe przy wypełnianiu w formularzu zgłoszeniowym pola z mottem biegu i „ksywką”. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia tego rodzaju słów lub zwrotów podczas weryfikacji.

17. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu głównego otrzymuje:

- numer startowy wraz z czterema agrafkami;

- wodę na trasie i napój izotoniczny na mecie biegu;

- medal na mecie; 

VI. KLASYFIKACJA

1. W biegu prowadzone będzie jedna klasyfikacja łączna z trzech tur startów, w następujące kategoriach:

-   Kategoria generalna kobiet i mężczyzn;

-   Kategoria wiekowa kobiet  i mężczyzn (14+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+);

2. Nagrody w kategoriach open i kategoriach wiekowych nie dublują się.

3. Warunkiem sklasyfikowania uczestnika jest ukończenie całego dystansu i zarejestrowanie przypisanego do zawodnika chipa na wszystkich punktach pomiaru czasu (start, punkty kontrolne, meta).

4. Warunkiem zarejestrowania przypisanego do zawodnika chipa na punkcie pomiaru czasu jest jego poprawne założenie przy bucie. Za poprawnie założony uznaje się chip, którego boczna ściana ułożona jest równolegle do podłoża (zgodnie ze wzorem przedstawionym na kopercie, w której znajduje się chip). Nie umieszczenie chipa przy bucie, w szczególności przyczepienie na wysokości talii, schowanie w kieszeni, nie gwarantuje zarejestrowania zawodnika na danym punkcie pomiaru czasu i sklasyfikowania uczestnika biegu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie zarejestrowanie zawodnika na punkcie pomiaru czasu z powodu źle założonego chipa.

5. Chip pomiaru czasu należy zwrócić w stanie nienaruszonym po ukończeniu biegu w miejscu specjalnie do tego wyznaczonym w strefie mety.

6. We wszystkich klasyfikacjach brany jest pod uwagę czas netto.

VII. NAGRODY

1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg otrzymają na mecie pamiątkowe medale.

2. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji generalnej mężczyzn i kobiet otrzymają nagrody rzeczowe, puchary i dyplomy.

3. Zdobywcy miejsc I w klasyfikacji wiekowej mężczyzn i kobiet otrzymają nagrody rzeczowe, puchary  i dyplomy.

4. Zdobywcy miejsc II-III w klasyfikacji wiekowej mężczyzn i kobiet otrzymają puchary i dyplomy.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych nagród w wybranych przez siebie klasyfikacjach.

6. Warunkiem otrzymania nagród i sklasyfikowania zawodnika jest ukończenie biegu i zarejestrowanie przypisanego do zawodnika chipa na wszystkich punktach pomiaru czasu (start, punkty kontrolne, meta). 

VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z biegiem na 10 km rozgrywanym w ramach cyklu „5. Bieg Koziołka” należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Fundacji Rozwoju Sportu w Lublinie, 20-214 Lublin, ul. Montażowa 16, z dopiskiem „Chęć na Pięć – Reklamacja”, w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od daty przeprowadzenia biegu – bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego wyżej nie będą rozpatrywane.

3. Reklamacje dotyczące biegu Organizator rozpatrywać będzie w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania.

4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących biegu będzie ostateczna.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich uczestników biegu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.

4. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydolność fizyczną oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed, jak i podczas biegu pod groźbą wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik naruszył powyższa zakaz, Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.

5. Przez przekazanie do Organizatora prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.  Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie, kierując korespondencję na adres Organizatora.

6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.

7. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu na wysokości klatki piersiowej pod rygorem dyskwalifikacji.

8. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów sanitarnych przeciwdziałających rozprzestrzenianiu się epidemi SARS-CoV-2 i dostosowaniu się wszelkim poleceniom ze strony obsługi biegu dot. ich przestrzegania.

9. W związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się epidemii SARS-CoV-2 każdy z uczestników biegu zobowiązany jest podpisać oświadczenie o stanie zdrowia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do regulaminu.

10. W związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się epidemii SARS-CoV-2 każdy z uczestników biegu w czasie poruszania się w „Miasteczku biegowym” oraz w czasie startu biegu.  zobowiązany: zachowanie dystansu od innych uczestników i osób na odległość minimum 1,5 m w czasie poruszania się w „Miasteczku biegowym” oraz w czasie startu biegu, a jeśli dystans nie może być zachowany zobowiązany jest posiadać zasłonięte usta i nos.

11. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.

12. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.

13. Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej www.maraton.lublin.eu, w serwisie Pokochaj Bieganie w Lublinie  (frslublin.pl/wyniki) oraz przekazane do informacji mediów.

14. Dyplom za ukończenie biegu będzie dostępny do pobrania na stronie www.maraton.lublin.eu.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy bez podawania przyczyn. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.

16. Protesty dotyczące kwestii, które mogą mieć bezpośredni wpływ na wyniki klasyfikacji zawodników należy składać w formie pisemnej w Biurze Zawodów do godziny 20:00 w dniu biegu.

17. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

 

 

Załącznik nr 1

 

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA UCZESTNIKA BIEGU „CHĘĆ NA PIĘĆ” W TRAKCIE TRWANIA EPIDEMII COVID-19

Ja niżej podpisana/y ……………………………………………………………………………………………………..…… ……….……………………………………………………………………………………..……………………..……..……….

(telefon kontaktowy: ………………………………………………………..……………)

wyrażam zgodę na udział w zawodach biegowych pn. „Chęć na Pięć”, które odbędą się w terminie 19.06.2021 roku i jednocześnie oświadczam, że:

• według mojej najlepszej wiedzy nie miałem/ nie mam kontaktu z osobą zarażoną wirusem SARS-CoV-2 (potoczna nazwa - „koronawirus”) lub osobą przebywającą na kwarantannie,

• nikt z najbliższych członków rodziny lub osób, z którymi zamieszkuję stale nie przejawia widocznych oznak zakażenia wirusem SARS-CoV-2;

• mój stan zdrowia jest dobry; nie mam objawów typowych dla zakażenia wirusem SARS-CoV-2;

• będę informował o istotnych zmianach w moim stanie zdrowia, w szczególności będę informował o wystąpieniu objawów typowych dla zakażenia wirusem SARS-CoV-2 przed oraz w trakcie zawodów, a także w terminie 14 dni od dnia ich zakończenia.

Jestem świadomy/a pełnej odpowiedzialności za dobrowolne wyrażenie zgody na udział w zawodach w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o ryzyku, na jakie mogę być narażony i zdaję sobie sprawę, że:

• mimo wprowadzonych w trakcie trwania zawodów obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków ochronnych może dojść do zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

• w przypadku wystąpienia u uczestników zawodów objawów zakażenia lub jego podejrzenia, ja, moja rodzina oraz moje najbliższe otoczenie mogą zostać objęte kwarantanną.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym danych szczególnych kategorii dotyczących mojego stanu zdrowia.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

1. Administratorem przetwarzającym Pani / Pana dane osobowe jest Fundacja Rozwoju Sportu w Lublinie z siedzibą w Lublinie, przy ul. Montażowej 14. 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej zgody w celu Pani/Pana udziału w zawodach. 4. Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom upoważnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa. 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 6. Przysługuje Pani / Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie; powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem. 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 8. W związku z zaistniałą sytuacją podanie danych osobowych w zakresie sytuacji zdrowotnej i epidemicznej jest dobrowolne, ale konieczne w przypadku chęci udziału w zawodach. Konsekwencją niepodania powyższych informacji będzie niedopuszczenie do zawodów lub wykluczenie z nich. 9. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. 10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

…………………………................................................. Data i podpis

Regulamin biegu Chęć na Pięć 19.06.2021r.

Partnerzy Strategiczni:

Organizator:

Serwis korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.