Regulamin

REGULAMIN 
 „Przez metry po kilometry – cykl biegów 
dla dzieci i młodzieży” 09.06.2019 r. 
 
I. CELE I ZAŁOŻENIA BIEGU 
1. Promowanie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. 
2. Popularyzacja biegania oraz lekkiej atletyki jako najprostszej formy aktywności fizycznej. 
3. Promowanie wolontariatu sportowego oraz rozwijanie poprzez sport aktywnej postawy obywatelskiej. 
4. Propagowanie zdrowego trybu życia. 
5. Promocja miasta Lublin. 
 
II. ORGANIZATORZY 
1. Organizatorem biegów jest Fundacja Rozwoju Sportu w Lublinie, z siedzibą w Lublinie przy ul. Montażowej 16, 20 –214 Lublin. 
2. Partnerem technicznym biegu jest Lubelskie Stowarzyszenie Biegowe z siedzibą w Lublinie przy  ul. Początkowej 7, 20-805 Lublin. 
 
III. TERMIN I PROGRAM BIEGÓW 
1. Bieg odbędzie się 9 czerwca 2019  r. (niedziela) w Lublinie bez względu na pogodę. 
2. Meta będzie znajdować się w Starym Gaju,  linia startów na poszczególne dystanse będzie znajdować się w stosownej odległości od mety. Szczegółowa trasa biegów zostanie opublikowana na stronie internetowej www.maraton.lublin.eu w zakładce „Przez metry po kilometry”. 
3. Program zawodów: 
 • godz.: 9:40 bieg dziewcząt na dystansie 1000m (rocznik 2004 i 2005) 
 • godz.: 9:50 bieg chłopców  na dystansie 1000m (rocznik 2004 i 2005)
 • godz.: 10:00 bieg dziewcząt na dystansie 600m (rocznik 2006 i 2007) 
 • godz.: 10:10 bieg chłopców  na dystansie 600m (rocznik 2006 i 2007)
 • godz.; 10:20 bieg dziewcząt na dystansie 300m (rocznik 2008 i 2009) 
 • godz.: 10:30 bieg chłopców  na dystansie 300m (rocznik 2008 i 2009) 
 • godz.: 10:40 bieg dziewcząt na dystansie 200m (rocznik 2010 i 2011) 
 • godz.: 10:50 bieg chłopców  na dystansie 200m (rocznik 2010 i 2011) 
 • godz.; 10:55 bieg dziewcząt na dystansie 100m (rocznik 2012 i 2013) 
 • godz.: 11:00 bieg chłopców  na dystansie 100m (rocznik 2012 i 2013)
 • godz.: 11:05 bieg „Przedszkolaka” dziewcząt na dystansie 50m (rocznik 2014 i młodsze)
 • godz.: 11:10 bieg „Przedszkolaka” chłopców na dystansie 50m (rocznik 2014 i młodsze) 
4. Na trasie nie mogą przebywać osoby bez numeru startowego z wyjątkiem osób pełniących funkcje organizacyjne. Osoby naruszające niniejszy zakaz mogą zostać usunięte z trasy biegu przez odpowiednie służby. 
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany trasy biegu w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od niego przeprowadzenie zawodów na zaproponowanej trasie nie będzie możliwe.  
 
IV. ZASADY UCZESTNICTWA 
1. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do startu jest obecność rodzica lub opiekuna w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów oraz podpisanie Oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu lub okazanie oryginału ważnego zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań do udziału w biegu. Rodzic lub opiekun zawodnika powinien zgłosić się z dowodem osobistym, gdyż konieczna będzie weryfikacja jego numeru PESEL. 
2. W przypadku kiedy zgłoszenie następuje na liście zbiorczej (dotyczy grup szkolnych), konieczne jest aby lista była podpisana przez dyrektora placówki. 
3. Każdy zawodnik startujący w biegu musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów.  
4. Biuro Zawodów (BZ) będzie czynne w następujących dniach i godzinach; 
 • 7 czerwca 2019 r. (piątek) w godzinach 12:00–18:45 w Sklepie Biegacza w Lublinie (ul. Północna 6);
 • 8 czerwca 2019 r. (sobota) w godzinach 11:00–15:00 w Sklepie Biegacza w Lublinie (ul. Północna 6);
 • 9 czerwca 2019 r. (niedziela) w godzinach 8:30 – 11:00 w pobliżu strefy mety w Starym Gaju  (tylko weryfikacja zawodników i wydawanie pakietów startowych).
Uwaga! W dniu biegu – 9 czerwca 2019 r. (niedziela) - BZ  będzie w pobliżu start/meta. W dniu biegu rejestracja zawodników odbywa się do 30 minut przed startem poszczególnych biegów. 
 
5. Po otrzymaniu pakietu startowego  każdy z uczestników będzie miał możliwość sprawdzenia poprawności danych zakodowanych w chipie.  
6. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia na koszulce numeru startowego z przodu na wysokości klatki piersiowej. 
7. Wszyscy uczestnicy biegu są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia Organizatora. 
8. Wszystkie osoby uczestniczące w biegu zobowiązane są do przestrzegania zasad określonych przez służby porządkowe i organizatorów. Zawodnicy biec mogą jedynie w zakresie wydzielonego pasa ruchu oraz zobowiązani są zachować szczególną ostrożność w miejscach, gdzie bieg krzyżuje się z ruchem pieszych. 
9. Decyzje obsługi medycznej co do możliwości kontynuacji biegu przez zawodnika są ostateczne i nieodwołalne. 
10. Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie NNW. 
 
V. ZGŁOSZENIA  
1. Zgłoszenia do biegu będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny w serwisie Pokochaj Bieganie w Lublinie (frslublin.pl). Rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest założyć indywidulane konto za pośrednictwem którego będzie mógł zgłosić dziecko do udziału w zawodach.   
2. Limit miejsc wynosi 400 osób. Wcześniejsze wyczerpanie się limitu zgłoszeń jest równoznaczne z zamknięciem zapisów. 
3. Zgłoszenia on-line (e-zgłoszenia) będą przyjmowane do dnia 5 czerwca 2019 r. (środa) do godziny 20:00. Po tym terminie zgłoszenie będzie możliwe jedynie w Biurze Zawodów. W dniu biegu 9 czerwca 2019 r. zgłoszenia będą przyjmowane do 30 minut przed poszczególnymi biegami, pod warunkiem że limit miejsc nie zostanie wyczerpany. 
4. Niedopuszczalne jest samowolne oddanie swojego pakietu startowego innej osobie jak również udział w zawodach bez weryfikacji w biurze zawodów (z numerem startowym innej osoby).  
5. W ramach pakietu startowego każdy uczestnik biegu otrzymuje: 
• numer startowy wraz z czterema agrafkami; 
• zwrotny chip; 
• pamiątkowy medal na mecie. 
 
VI. KLASYFIKACJA  
1. W zawodach prowadzone będą klasyfikacje dla każdego biegu osobno, z podziałem na kategorię dziewcząt i kategorię chłopców. 
2. Warunkiem sklasyfikowania uczestnika jest zarejestrowanie przypisanego do zawodnika chipa na punkcie pomiaru czasu zlokalizowanego na mecie. 
3. Warunkiem zarejestrowania przypisanego do zawodnika chipa na punkcie pomiaru czasu jest jego poprawne założenie przy bucie. Za poprawnie założony uznaje się chip, którego boczna ściana ułożona jest równolegle do podłoża (zgodnie ze wzorem przedstawionym na kopercie, w której znajduje się chip). Nie umieszczenie chipa przy bucie, w szczególności przyczepienie na wysokości talii, schowanie w kieszeni, nie gwarantuje zarejestrowania zawodnika na danym punkcie pomiaru czasu i sklasyfikowania uczestnika biegu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie zarejestrowanie zawodnika na punkcie pomiaru czasu z powodu źle założonego chipa. 
4. O ostatecznej kolejności miejsc 1-3 decyduje sędzia zawodów.
5. Chip pomiaru czasu należy zwrócić w stanie nienaruszonym po ukończeniu biegu w miejscu specjalnie do tego wyznaczonym w strefie mety.  
 
VII. NAGRODY 
1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg otrzymają na mecie pamiątkowe medale. 
2. Zdobywcy miejsc I-III w każdym biegu dodatkowo otrzymają puchary. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych nagród w wybranych przez siebie klasyfikacjach. 
 
VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 
1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z biegiem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Fundacji Rozwoju Sportu w Lublinie, 20-214 Lublin, ul. Montażowa 16, z dopiskiem „Przez metry po kilometry”, w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od daty przeprowadzenia biegu – bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego). 
2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego wyżej nie będą rozpatrywane. 
3. Reklamacje dotyczące biegu Organizator rozpatrywać będzie w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania. 
4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących biegu będzie ostateczna. 
 
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich uczestników biegu. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora. 
4. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydolność fizyczną oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed, jak i podczas biegu pod groźbą wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik naruszył powyższa zakaz, Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie. 
5. Przez przekazanie do Organizatora prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie, kierując korespondencję na adres Organizatora. 
6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. 
Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim. 
7. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas biegu. 
8. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy. 
9. Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej www.maraton.lublin.eu w zakładce „Przez metry po kilometry”, w serwisie zapisów Pokochaj Bieganie w Lublinie (frslublin.pl/wyniki) oraz przekazane do informacji mediów. 
10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy bez podawania przyczyn.  
11. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator. 

REGULAMIN

 „Przez metry po kilometry – cykl biegów

dla dzieci i młodzieży” 09.06.2019 r.

 

I.CELE I ZAŁOŻENIA BIEGU

1.     Promowanie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

2.     Popularyzacja biegania oraz lekkiej atletyki jako najprostszej formy aktywności fizycznej.

3.     Promowanie wolontariatu sportowego oraz rozwijanie poprzez sport aktywnej postawy obywatelskiej.

4.     Propagowanie zdrowego trybu życia.

5.     Promocja miasta Lublin.

 

II.ORGANIZATORZY

1.     Organizatorem biegów jest Fundacja Rozwoju Sportu w Lublinie, z siedzibą w Lublinie przy ul.

Montażowej 16, 20 –214 Lublin.

2.     Partnerem technicznym biegu jest Lubelskie Stowarzyszenie Biegowe z siedzibą w Lublinie przy  ul. Początkowej 7, 20-805 Lublin.

III.TERMIN I PROGRAM BIEGÓW

1.     Bieg odbędzie się 9 czerwca 2019  r. (niedziela) w Lublinie bez względu na pogodę.

2.     Meta będzie znajdować się w Starym Gaju,  linia startów na poszczególne dystanse będzie znajdować się w stosownej odległości od mety.Szczegółowa trasa biegów zostanie opublikowana na stronie internetowej www.maraton.lublin.eu w zakładce „Przez metry po kilometry”.

3.     Program zawodów:

       godz.: 9:40 bieg dziewcząt na dystansie 1000m (rocznik 2004 i 2005)

       godz.: 9:50 bieg chłopców  na dystansie 1000m (rocznik 2004 i 2005)  

       godz.: 10:00 bieg dziewcząt na dystansie 600m (rocznik 2006 i 2007)

       godz.: 10:10 bieg chłopców  na dystansie 600m (rocznik 2006 i 2007)  

       godz.; 10:20 bieg dziewcząt na dystansie 300m (rocznik 2008 i 2009)

       godz.: 10:30 bieg chłopców  na dystansie 300m (rocznik 2008 i 2009)

       godz.: 10:40 bieg dziewcząt na dystansie 200m (rocznik 2010 i 2011)

       godz.: 10:50 bieg chłopców  na dystansie 200m (rocznik 2010 i 2011)  

       godz.; 10:55 bieg dziewcząt na dystansie 100m (rocznik 2012 i 2013)

       godz.: 11:00 bieg chłopców  na dystansie 100m (rocznik 2012 i 2013)

       godz.: 11:05 bieg „Przedszkolaka” dziewcząt na dystansie 50m (rocznik 2014 i młodsze)

       godz.: 11:10 bieg „Przedszkolaka” chłopców na dystansie 50m (rocznik 2014 i młodsze)

4.     Na trasie nie mogą przebywać osoby bez numeru startowego z wyjątkiem osób pełniących funkcje organizacyjne. Osoby naruszające niniejszy zakaz mogą zostać usunięte z trasy biegu przez odpowiednie służby.

5.     Organizator zastrzega sobie prawo zmiany trasy biegu w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od niego przeprowadzenie zawodów na zaproponowanej trasie nie będzie możliwe. 

IV.ZASADY UCZESTNICTWA

1.     Warunkiem dopuszczenia zawodnika do startu jest obecność rodzica lub opiekuna w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów oraz podpisanie Oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu lub okazanie oryginału ważnego zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań do udziału w biegu. Rodzic lub opiekun zawodnika powinien zgłosić się z dowodem osobistym, gdyż konieczna będzie weryfikacja jego numeru PESEL.

2.     W przypadku kiedy zgłoszenie następuje na liście zbiorczej (dotyczy grup szkolnych), konieczne jest aby lista była podpisana przez dyrektora placówki.

3.     Każdy zawodnik startujący w biegu musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów. 

4.     Biuro Zawodów (BZ) będzie czynne w następujących dniach i godzinach;

- 7 czerwca 2019 r. (piątek) w godzinach 12:00–18:45 w Sklepie Biegacza w Lublinie (ul. Północna 6);

- 8 czerwca 2019 r. (sobota) w godzinach 11:00–15:00 w Sklepie Biegacza w Lublinie (ul. Północna 6);

- 9 czerwca 2019 r. (niedziela) w godzinach 8:30 – 11:00 w pobliżu strefy mety w Starym Gaju  (tylko weryfikacja zawodników i wydawanie pakietów startowych).

Uwaga! W dniu biegu – 9 czerwca 2019 r. (niedziela) - BZ  będzie w pobliżu start/meta. W dniu biegu rejestracja zawodników odbywa się do 30 minut przed startem poszczególnych biegów.

5.     Po otrzymaniu pakietu startowego  każdy z uczestników będzie miał możliwość sprawdzenia poprawności danych zakodowanych w chipie. 

6.     Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia na koszulce numeru startowego z przodu na wysokości klatki piersiowej.

7.     Wszyscy uczestnicy biegu są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia Organizatora.

8.     Wszystkie osoby uczestniczące w biegu zobowiązane są do przestrzegania zasad określonych przez służby porządkowe i organizatorów. Zawodnicy biec mogą jedynie w zakresie wydzielonego pasa ruchu oraz zobowiązani są zachować szczególną ostrożność w miejscach, gdzie bieg krzyżuje się z ruchem pieszych.

9.     Decyzje obsługi medycznej co do możliwości kontynuacji biegu przez zawodnika są ostateczne i nieodwołalne.

10.  Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie NNW.

V.ZGŁOSZENIA 

1.     Zgłoszenia do biegu będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny w serwisie Pokochaj Bieganie w Lublinie (frslublin.pl). Rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest założyć indywidulane konto za pośrednictwem którego będzie mógł zgłosić dziecko do udziału w zawodach.  

2.     Limit miejsc wynosi 400 osób. Wcześniejsze wyczerpanie się limitu zgłoszeń jest równoznaczne z zamknięciem zapisów.

3.     Zgłoszenia on-line (e-zgłoszenia) będą przyjmowane do dnia 5 czerwca 2019 r. (środa) do godziny 20:00. Po tym terminie zgłoszenie będzie możliwe jedynie w Biurze Zawodów. W dniu biegu 9 czerwca 2019 r. zgłoszenia będą przyjmowane do 30 minut przed poszczególnymi biegami, pod warunkiem że limit miejsc nie zostanie wyczerpany.

4.     Niedopuszczalne jest samowolne oddanie swojego pakietu startowego innej osobie jak również udział w zawodach bez weryfikacji w biurze zawodów (z numerem startowym innej osoby). 

5.     W ramach pakietu startowego każdy uczestnik biegu otrzymuje:

   numer startowy wraz z czterema agrafkami;

   zwrotny chip;

   pamiątkowy medal na mecie.

VI.KLASYFIKACJA 

1.     W zawodach prowadzone będą klasyfikacje dla każdego biegu osobno, z podziałem na kategorię dziewcząt i kategorię chłopców.

2.     Warunkiem sklasyfikowania uczestnika jest zarejestrowanie przypisanego do zawodnika chipa na punkcie pomiaru czasu zlokalizowanego na mecie.

3.     Warunkiem zarejestrowania przypisanego do zawodnika chipa na punkcie pomiaru czasu jest jego poprawne założenie przy bucie. Za poprawnie założony uznaje się chip, którego boczna ściana ułożona jest równolegle do podłoża (zgodnie ze wzorem przedstawionym na kopercie, w której znajduje się chip). Nie umieszczenie chipa przy bucie, w szczególności przyczepienie na wysokości talii, schowanie w kieszeni, nie gwarantuje zarejestrowania zawodnika na danym punkcie pomiaru czasu i sklasyfikowania uczestnika biegu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie zarejestrowanie zawodnika na punkcie pomiaru czasu z powodu źle założonego chipa.

4.     O ostatecznej kolejności miejsc 1-3 decyduje sędzia zawodów.

5.      Chip pomiaru czasu należy zwrócić w stanie nienaruszonym po ukończeniu biegu w miejscu specjalnie do tego wyznaczonym w strefie mety. 

VII.NAGRODY

1.     Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg otrzymają na mecie pamiątkowe medale.

2.     Zdobywcy miejsc I-III w każdym biegu dodatkowo otrzymają puchary.

3.     Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych nagród w wybranych przez siebie klasyfikacjach.

VIII.POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1.     Reklamacje dotyczące spraw związanych z biegiem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Fundacji Rozwoju Sportu w Lublinie, 20-214 Lublin, ul. Montażowa 16, z dopiskiem „Przez metry po kilometry”, w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od daty przeprowadzenia biegu – bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2.     Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego wyżej nie będą rozpatrywane.

3.     Reklamacje dotyczące biegu Organizator rozpatrywać będzie w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania.

4.     Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących biegu będzie ostateczna.

IX.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.      Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich uczestników biegu.

2.      Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.

3.      Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.

4.      Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydolność fizyczną oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed, jak i podczas biegu pod groźbą wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik naruszył powyższa zakaz, Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.

5.      Przez przekazanie do Organizatora prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie, kierując korespondencję na adres Organizatora.

6.      Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.

7.      Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas biegu.

8.      Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.

9.      Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej www.maraton.lublin.eu w zakładce „Przez metry po kilometry”, w serwisie zapisów Pokochaj Bieganie w Lublinie (frslublin.pl/wyniki) oraz przekazane do informacji mediów.

10.    Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy bez podawania przyczyn. 

11.    W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

 

 

Partnerzy Strategiczni:

Organizator:

Serwis korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.