Regulamin

 

 „Chęć na Pięć” – bieg na dystansie 5 km

17.12.2017 r.

  

I. CELE I ZAŁOŻENIA BIEGU

1.     Promowanie aktywności fizycznej w różnych grupach społecznych i środowiskowych.
2.     Popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności fizycznej.
3.     Promowanie wolontariatu sportowego oraz rozwijanie poprzez sport aktywnej postawy obywatelskiej.
4.     Propagowanie zdrowego trybu życia.
5.     Promocja miasta Lublin

 II. ORGANIZATORZY

1.     Organizatorem biegu jest Fundacja Rozwoju Sportu w Lublinie, z siedzibą w Lublinie przy ul. Montażowej 16, 20 –214 Lublin.

2.    Współorganizatorem biegu jest Rada Dzielnicy Węglin Południowy z siedzibą w Lubinie przy ul. Roztocze 14, 20-722 Lublin.

3.     Partnerem technicznym biegu jest Lubelskie Stowarzyszenie Biegowe z siedzibą w Lublinie przy ul. Początkowej 7, 20-805 Lublin.

 III. TERMIN I MIEJSCE

1.     Bieg odbędzie się 17 grudnia 2017  r. (niedziela) w Lublinie bez względu na pogodę.
2.     Start i meta zlokalizowane będą na terenie Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Roztocze 14.
3.     Bieg rozpocznie się o godzinie 12:00.
4.     Szczegółowa trasa biegu zostanie opublikowana na stronie www.maraton.lublin.eu po zakończeniu procesu uzgadniania jej przebiegu z odpowiednimi służbami.
5.     Długość trasy wynosi 5 km.
6.     Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 45 min.
7.     Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi co 1 kilometr i będzie prowadziła drogami asfaltowymi.
8.     Na trasie nie mogą przebywać osoby bez numeru startowego z wyjątkiem osób pełniących funkcje organizacyjne. Osoby naruszające niniejszy zakaz mogą zostać usunięte z trasy biegu przez odpowiednie służby.
9.     Zawodnicy nie mogą startować w biegu z dzieckiem w wózku. Osoby naruszające niniejszy zakaz mogą zostać usunięte z trasy biegu przez odpowiednie służby.
10.   Organizator zastrzega sobie prawo zmiany trasy biegu w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od niego przeprowadzenie zawodów na zaproponowanej trasie nie będzie możliwe.

IV. ZASADY UCZESTNICTWA

1.     W biegu może wziąć udział osoba, która najpóźniej w dniu rozgrywania imprezy ukończyła 14 lat.
2.     Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w biegu wyłącznie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. Warunkiem dopuszczenia zawodnika niepełnoletniego do startu jest obecność rodzica lub opiekuna w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów oraz podpisanie Oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu lub okazanie oryginału ważnego zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań do pokonania biegu. Rodzic lub opiekun zawodnika powinien zgłosić się z dowodem osobistym, gdyż konieczna będzie weryfikacja jego numeru PESEL.
3.     Każdy zawodnik startujący w biegu musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów. Warunkiem weryfikacji i wydania pakietu startowego jest okazanie ważnego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość i datę urodzenia.
4.     Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie Oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w Biurze Zawodów (BZ) albo przedstawienie podczas weryfikacji zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu oraz stosowanie się do wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
5.     Organizator dopuszcza możliwość odbioru pakietu startowego uczestnika przez osobę trzecią. Warunkiem odbioru jest przedstawienie (1) pisemnego upoważnienia dla wskazanej osoby, (2) oświadczenie zawodnika o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w biegu (3) kserokopii pierwszej strony dowodu osobistego uczestnika biegu oraz (4) własnoręcznie podpisanego przez uczestnika Oświadczenia o braku przeciwwskazań do udziału w biegu. Upoważnienie winno zawierać: (1) dane dokumentu tożsamości osoby upoważnionej, (2) zgodę na podpisanie przez upoważnioną osobę oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem biegu oraz (3) zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z przeprowadzeniem zawodów.
6.     Biuro Zawodów (BZ)  będzie czynne w następujących dniach i godzinach:

- 15 grudnia 2017 roku (piątek) w Sklepie Biegacza mieszczącym się przy ul. Północnej 6 w Lublinie w godzinach: 14:00 – 19:00;
- 16 grudnia 2017 roku (sobota) w Sklepie Biegacza mieszczącym się przy ul. Północnej 6 w Lublinie w godzinach: 11:00 – 15:00;
- 17 grudnia 2017 roku w okolicach startu/mety - budynek Zespołu Szkół nr 7 w Lublinie  mieszczącym się przy ul. Roztocze 14 w Lublinie w godzinach: 9:00 -11:00.

Uwaga! W dniu 17 grudnia 2017 roku (niedziela) w Biurze Zawodów weryfikacja zawodników i odbiór pakietów  będzie możliwy tylko do godz.: 11:00.

7.     Po otrzymaniu pakietu startowego  każdy z uczestników będzie miał możliwość sprawdzenia poprawności danych zakodowanych w chipie.
8.     Wszyscy uczestnicy biegu są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia Organizatora.
9.     Wszystkie osoby uczestniczące w biegu zobowiązane są do przestrzegania zasad określonych przez służby porządkowe i organizatorów. Zawodnicy biec mogą jedynie w zakresie wydzielonego pasa ruchu oraz zobowiązani są zachować szczególną ostrożność w miejscach, gdzie bieg krzyżuje się z ruchem pieszych i pojazdów.
10.   Decyzje obsługi medycznej co do możliwości kontynuacji biegu przez zawodnika są ostateczne i nieodwołalne.
11.   Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie NNW.
 

V. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

1.     Zgłoszenia do biegu będą przyjmowane poprzez serwis Pokochaj Bieganie w Lublinie (frslublin.pl). W celu zapisania się na bieg niezbędne jest założenie indywidualnego konta, a następnie dokonanie rejestracji na bieg.
2.     Zgłoszenia on-line (e-zgłoszenia) będą przyjmowane do dnia 13 grudnia 2017 r. (środa) do godziny 12:00 lub do wyczerpania limitu miejsc. Po tym terminie zgłoszenie będzie możliwe jedynie w Biurze Zawodów w dniach 15 i 16 grudnia 2017 r. (piątek - sobota).
3.     Osoby, które do 10 grudnia 2017 znajdą się na liście startowej z przydzielonym numerem otrzymają spersonalizowany numer startowy.
4.     Za zgłoszenie uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego (w formie e-zgłoszenia lub wypełnionego ręcznie w BZ) i podpisanego Oświadczenia oraz uiszczenie opłaty startowej (z wyjątkiem osób zwolnionych z opłaty startowej). Wypełnienie zgłoszenie przez Internet niezakończone przelewem nie gwarantuje uczestnictwa w zawodach w razie wyczerpania się limitu miejsc.
5.     Limit uczestników biegu wynosi 700 osób. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany limitu miejsc o czym poinformuje za pośrednictwem strony wwwmaraton.lublin.eu. Organizator zastrzega sobie prawo rezerwacji dowolnej ilości pakietów startowych.
6.     W zależności od terminu wpłaty, opłata startowa za udział w biegu wynosi:

I termin: do 13 grudnia 2017 roku (środa) do godz.12:00 lub do wyczerpania limitu miejsc – 20 złotych;

II termin: 15 i 16 grudnia 2017 r.  – 30 złotych (w tym terminie opłaty będą przyjmowane jedynie gotówką w Biurze Zawodów);

7.     Opłatę należy uiścić w trakcie wypełniania e-zgłoszenia w trybie on-line z wykorzystaniem linku zawartego w e-mailu potwierdzającym wypełnienie e-zgłoszenia (zalecane) lub przelewem na konto Fundacji Rozwoju Sportu w Lublinie:

Alior Bank  nr konta 88 2490 0005 0000 4600 2926 9271

(!!!) Tytuł przelewu: Opłata startowa Chęć na Pięć 17.12.2017 Lublin, imię i nazwisko uczestnika, rok urodzenia.

8.     Każdy uczestnik jest zobowiązany do wniesienia opłaty startowej w ciągu 7 dni od momentu dokonania e-zgłoszenia lub do momentu wyczerpania limitu zgłoszeń jedną z wybranych dróg: elektroniczną (nie później niż do 13 grudnia 2017 r. (środa) do godz. 12:00) lub gotówką w Biurze Zawodów (w dniach 15 i 16 grudnia 2017 r.).
9.      Nieodebranie pakietu startowego do godziny 11:00 w dniu zawodów równoznaczne jest z rezygnacją z biegu.
10.   Dowodem dotarcia opłaty startowej jest pojawienie się numeru startowego przy nazwisku zawodnika na liście startowej, a w przypadku osób opłacających udział w Biurze Zawodów – wydanie pakietu startowego.
11.   Osoby, które wniosą opłatę startową przez Internet w dniu 13 grudnia 2017 roku muszą posiadać przy sobie potwierdzenie wniesienia opłaty do okazania podczas weryfikacji w Biurze Zawodów.
12.   Zawodniczki i zawodnicy, którzy w dniu 17 grudnia 2017 r. będą mieli ukończone 60 lat są zwolnieni z opłaty startowej. W wyjątkowych wypadkach możliwe jest zwolnienie innych osób z opłaty startowej.
13.   Podczas odbioru pakietu zawodnicy muszą okazać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku, a gdy ich to dotyczy – także dokument potwierdzający zwolnienie z opłaty startowej.
14.   Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. W wyjątkowych sytuacjach organizator dopuszcza możliwość przeniesienia opłaty na innego uczestnika, w tym celu należy skontaktować się z organizatorem do dnia 10 grudnia 2017 r.  Opłata niewykorzystana z uwagi na nieobecność na zawodach nie przechodzi na następny bieg.
15.   Niedopuszczalne jest samowolne oddanie swojego pakietu startowego innej osobie jak również udział w zawodach bez weryfikacji w biurze zawodów (z numerem startowym innej osoby). Takie zachowanie może skutkować dyskwalifikacją z udziału w klasyfikacji biegu oraz klasyfikacji w ramach Grand Prix Lublina.
16.   Niedopuszczalne jest używanie słów lub zwrotów powszechnie uznawanych za niecenzuralne lub obraźliwe przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego pola z hasłem biegu i „ksywką”. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia tego rodzaju słów lub zwrotów podczas weryfikacji.

17.   W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu głównego otrzymuje:

  • numer startowy wraz z czterema agrafkami;
  • zwrotny chip pomiaru czasu
  • wodę na mecie biegu;
  • medal na mecie;
  • worek foliowy do depozytu,
  • posiłek regeneracyjny

 VI. KLASYFIKACJA

W biegu prowadzone będą następujące klasyfikacje:

1.     Kategoria generalna kobiet i mężczyzn
2.     Kategoria wiekowa kobiet  i mężczyzn 14+, 30+, 40+, 50+, 60+
3.     Kategoria służby mundurowe
4.     Kategoria Mieszkanka Lublina
5.     Kategoria Mieszkaniec Lublina
6.     Mieszkanka Węglina Południowego
7.     Mieszkaniec Węglina Południowego
8.     Nagrody w kategoriach open i kategoriach wiekowych nie dublują się.
9.     We wszystkich klasyfikacjach brany jest pod uwagę czas brutto.
10.   Warunkiem sklasyfikowania uczestnika jest ukończenie całego dystansu i zarejestrowanie przypisanego do zawodnika chipa na wszystkich punktach pomiaru czasu (start, meta).
11.   Warunkiem zarejestrowania przypisanego do zawodnika chipa na punkcie pomiaru czasu jest jego poprawne założenie przy bucie. Za poprawnie założony uznaje się chip, którego boczna ściana ułożona jest równolegle do podłoża (zgodnie ze wzorem przedstawionym na kopercie, w której znajduje się chip). Nie umieszczenie chipa przy bucie, w szczególności przyczepienie na wysokości tali, schowanie w kieszeni, nie gwarantuje zarejestrowania zawodnika na danym punkcie pomiaru czasu i sklasyfikowania uczestnika biegu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie zarejestrowanie zawodnika na punkcie pomiaru czasu z powodu źle założonego chipa.
12.   Chip pomiaru czasu należy zwrócić w stanie nienaruszonym po ukończeniu biegu w miejscu specjalnie do tego wyznaczonym w strefie mety.
13.   Podstawą klasyfikacji w kategorii Służby Mundurowe jest okazanie legitymacji przynależności do służb mundurowych: Policji, Wojska, Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego , Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Miejskiej, Straży Ochrony Kolei, Służby Celnej oraz na wniosek zainteresowanych, po uzgodnieniu z organizatorem innych służb mundurowych.
14.   Warunkiem sklasyfikowania uczestnika w kategorii Mieszkanka i Mieszkaniec Lublina jest zadeklarowanie uwzględnienia zawodnika w tej kategorii podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.
15.   Warunkiem sklasyfikowania uczestnika w kategorii Mieszkanka i Mieszkaniec Węglina Południowego jest zadeklarowanie uwzględnienia zawodnika w tej kategorii podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

VII. NAGRODY

1.     Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg otrzymają na mecie pamiątkowe medale.
2.     Zdobywcy miejsc I-VI w klasyfikacji generalnej mężczyzn i kobiet otrzymają nagrody rzeczowe, puchary i dyplomy.
3.     Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji wiekowej mężczyzn i kobiet otrzymają nagrody rzeczowe, puchary  i dyplomy.
4.     Zawodnicy z miejsc I-III w klasyfikacji Służby Mundurowe otrzymają nagrody rzeczowe, puchary i dyplomy.
5.     Zawodnicy z miejsc I-III w klasyfikacji Mieszkaniec i Mieszkanka Lublina otrzymają nagrody rzeczowe, puchary i dyplomy.
6.     Zawodnicy z miejsc I-III w klasyfikacji Mieszkaniec i Mieszkanka Węglina Południowego otrzymają nagrody rzeczowe, puchary i dyplomy.
7.     Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych nagród w wybranych przez siebie klasyfikacjach.

VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1.     Reklamacje dotyczące spraw związanych z biegiem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Fundacji Rozwoju Sportu w Lublinie, 20-214 Lublin, ul. Montażowa 16, z dopiskiem „Chęć na Pięć 17 grudnia 2017 r.”, w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od daty przeprowadzenia biegu – bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).
2.     Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego wyżej nie będą rozpatrywane.
3.     Reklamacje dotyczące biegu Organizator rozpatrywać będzie w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania.
4.     Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących biegu będzie ostateczna.

 IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich uczestników biegu.
2.     Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
3.     Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
4.     Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydolność fizyczną oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed, jak i podczas biegu pod groźbą wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik naruszył powyższa zakaz, Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.
5.     Przez przekazanie do Organizatora prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z Ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie, kierując korespondencję na adres Organizatora.
6.     Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z Ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.
7.     Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu na wysokości klatki piersiowej pod rygorem dyskwalifikacji.
8.     Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
9.     Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
10.    Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej www.maraton.lublin.eu oraz przekazane do informacji mediów.
11.    Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy bez podawania przyczyn. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
12.   Protesty dotyczące kwestii, które mogą mieć bezpośredni wpływ na wyniki klasyfikacji zawodników należy składać w formie pisemnej w Biurze Zawodów do godziny 13:30 w dniu biegu. Protest zostanie przyjęty do rozpatrzenia po wpłaceniu kaucji w wysokości 50 złotych i niezwłocznie rozpatrzony. Kaucja podlega zwrotowi jeżeli protest zostanie uznany za zasadny.
13.   W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.
14.   Bieg zaliczany jest do Grand Prix Lublina 2017/2018 (osobny regulamin GPL znajduje się na stronie internetowej www.maraton.lublin.eu). 

Partnerzy Strategiczni:

Organizator:

Serwis korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.